Оцінка невизначеності результатів контролю

Проаналізовано вплив похибки перетворення на вірогідність контролю. Показано, що невизначеність результату і характер помилкових рішень залежить від співвідношення адитивної та мультиплікативної складових. Запропоновано нормувати для засобів вимірювання, які використовуються при контролі, не граничні значення можливої похибки, а граничне значення її складових.

Рік видання: 
2008
Номер: 
2
УДК: 
389.629
С. 20–25, укр., Іл. 4. Табл. 1. Бібліогр.: 3 назви.
Література: 

1. Guide to the Expression Uncertainty in Measurement: First edition — Geneva, Switzerland: ISO, 1993. — 101 р.
2. Руководство по выражению неопределенности измерения / Пер. с англ.; Под науч. ред. проф. В.А. Слаева. — СПб.: ГП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, 1999. — 134 с.
3. Володарський Є.Т., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. Метрологічне забезпечення вимірювань та контролю. — Вінниця: Універсум, 2001. — 208 с.

Текст статтіРозмір
2008-2-4.pdf226.4 КБ