До переходу від дискретних до неперервних полюсів лінійної інваріантної в часі динамічної системи за методом Проні

Розглянуто лінійну інваріантну в часі динамічну систему з одним входом і одним виходом, на вхід якої подається одиничний імпульс. Процедура ідентифікації такої системи, в межах поліноміального підходу за методом Проні, удосконалюється за рахунок підвищення точності визначення дискретних полюсів системи і мінімізації похибок, пов'язаних із переходом до неперервних полюсів, що їм відповідають. Наведено приклад застосування розробленого алгоритму до ідентифікації простої динамічної системи, показано його переваги порівняно з методом Проні.

Рік видання: 
2008
Номер: 
3
УДК: 
681.513
C. 80–86, укр., Іл. 9. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Кей С.М., Марпл С.Л. Современные методы спектрального анализа: Обзор // ТИИЭР. — 1981. — 69. — С. 5—51.
2. Ланцош К. Практические методы прикладного анализа. — М.: Физматгиз, 1961. — 524 с.
3. Moustafa K.A.F. Time-domaine structural identification using free response measurements // Int. J. Control. — 1992. — 56, N 1. — P. 51—65.
4. Радченко И.Ф. Аппроксимация дискретной последовательности детерминированной экспоненциальной моделью // Пробл. управления и информатики. — 1994. — № 3-4. — С. 81—86.
5. Prony R. Essai experimental et analytique sur les lois de la dilatabilite des fluides elastiques et sur celles de la force expansive de la vapeur de l’eau et de la vapeur de l’alkool, а differentes temperatures // J. Ec. Polyt. — 1795. — 1. — P. 24—73.
6. Андреев Ю.Н. Управление конечномерными линейными объектами. — М.: Наука, 1976. — 424 с.
7. Дейченкова Л.В., Ларін В.Б. Про метод найменших квадратів у задачі ідентифікації вібровимірювальних систем // Автоматика. — 1977. — № 3. — С. 15—22.
8. Fassions S.D., Eman K.F., Wu S.M. Sensitivity analysis of the discrete — to continuous dynamic system transformation // J. Dynamic System Measurement and Control. — 1990. — 112. — P. 1—9.
9. Ларин В.Б. Об использовании матричных пучков в задаче идентификации // Пробл. управления и информатики. — 1995. — № 3. — С. 32—41.
10. Оптимизация метода Прони при идентификации линейных динамических систем / А.С. Апостолюк, Б.Ф. Бобров, Б.А. Бордюг и др. — К., 1987. — 64 с. (Препр. /АН УССР. Ин-т математики; 87—66).

Текст статтіРозмір
2008-3-10.pdf289.88 КБ