Дослідження кінетики гомогенного гідролізу сульфату заліза(ІІ) при наявності карбаміду

Отримано кінетичні характеристики сукупного гідролізу сульфату заліза з карбамідом у водному розчині. Визначено порядок реакції, константу швидкості, передекспоненціальний множник, енергію активації. Виведено рівняння залежності ступеня гідролізу сульфату заліза від часу процесу.

Рік видання: 
2008
Номер: 
3
УДК: 
661.862.547.495.2.66.094.941
С. 130–134, укр., Іл. 5. Табл. 1. Бібліогр.: 4 назви.
Література: 

1. Шабанова Н.А., Попов В.В., Саркисов П.Д. Химия и технология нанодисперсных оксидов. – М.: ИКЦ “Академкнига”, 2006. – 309 с.
2. Мельников Б.И. Методы управляемого синтеза нанодисперсных неорганических веществ и материалов химическим осаждением из растворов // III Українська наук.-техн. конф. з технології неорганічних речовин “Сучасні проблеми технології неорганічних речовин”: Тези доп. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2006. – С. 122.
3. Пат. 2061009 Россия, МПК 5 С 09, С 001/24. Способ получения железоокисного пигмента / А.А. Бубнов, Н.А. Леонтьева. – №94007848; Заявл. 05.03.1994; Опубл. 27.05.1996. – 3 с.
4. Пат. 39672 А Україна, МПК 5 С 01, G 25/00, G 25/02. Спосіб одержання порошку діоксиду цирконію / Б.І. Мельников, Р.В. Смотраєв; Укр. держ. хіміко-технол. ун-т. – №2000127112; Заявл. 11.12.2000; Опубл. 15.06.2001 // Бюл. №5. – 2 с.
5. Исследование кинетики реакции совместного гидролиза солей алюминия с карбамидом / Р.В. Смотраев, Б.И. Мельников, Е.В. Землянухина, Н.П. Макарченко // Вопр. химии и хим. технологии. – 2004. – №2. – С. 78–80.
6. Крешков А.П. Основы аналитической химии. Качественный и количественный анализ. – М.: Химия, 1970. – 456 с.
7. Технический анализ и контроль в производстве неорганических веществ / Под ред. В.М. Торочешникова. – М.: Высш. шк., 1976. – 344 с.
8. Теорія процесів виробництв неорганічних речовин / І.М. Астрелін, А.К. Запольський, В.І. Супрунчук, Г.М. Прокоф’єва; За ред. А.К. Запольського. – К.: Вища шк., 1992. – 400 с.

Текст статтіРозмір
2008-3-16.pdf129.21 КБ

Тематичні розділи журналу

,