Тактика перебору чистих стратегій як теоретичне підґрунтя для дослідження ефективності різних способів реалізації оптимальних змішаних стратегій

Введено поняття тактики перебору чистих стратегій як теоретичного підґрунтя для дослідження ефективності різних способів реалізації оптимальних змішаних стратегій у матричній 2х2-грі із скінченною кількістю партій гри, а також формули для знаходження нормованих усереднених по деякій кількості реалізацій середніх виграшів першого гравця за фіксоване число партій гри. Здійснено перехід до нової матричної 2х2-гри з платіжною матрицею, елементами якої є знайдені нормовані усереднені виграші. За розв'язком даної нової гри в чистих стратегіях, якщо такий розв'язок існує, можна визначати оптимальну поведінку гравців у вихідній грі із скінченною кількістю партій гри.

Рік видання: 
2008
Номер: 
3
УДК: 
519.832.3
С. 61–68, укр., Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Романюк В.В. Про порядок перебору чистих стратегій в одній матричній грі без сідлової точки для реалізації оптимальних змішаних стратегій // Матер. II Междунар. науч.-практ. конф. “Ключевые аспекты научной деятельности — 2007”. Том 7. Естественные науки. — Днепропетровск: Наука и образование, 2007. — С. 12—14.
2. Романюк В.В. Моделювання реалізації оптимальних змішаних стратегій в антагоністичній грі з двома чистими стратегіями в кожного з гравців // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2007. — № 3. — С. 74—77.
3. Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков. — М.: Наука, Главная редакция физ.-мат. лит-ры, 1985. — 272 с.
4. Romanuke V.V. The principle of optimality problem in the elementary matrix game with the finite number of plays // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Технічні науки. — 2007. — № 1. — С. 226—230.
5. Романюк В.В. Формулювання одного з принципів оптимальності в елементарній антагоністичній грі без сідлової точки при неповній реалізації оптимальних змішаних стратегій // Там же. — № 2. — С. 218—222.

Текст статтіРозмір
2008-3-7.pdf230.85 КБ