Дослідження засобів і розробка технології продукування інформаційних ресурсів

Pозглянуто застосування прикладного системного аналізу і компонентного процесу розробки інформаційних ресурсів інформаційно-комунікаційних систем, досліджено визначення, класифікація та характеристики ресурсів, зроблено огляд основних типів ресурсів та їх інтероперабельності. Запропоновано спосіб продукування інформаційного ресурсу на базі компонентного підходу. Наведено результати застосування технології до розробки інформаційного ресурсу Державної податкової адміністрації України.

Рік видання: 
2008
Номер: 
4
УДК: 
004.75
С. 76–89., укр., Іл. 4. Табл. 2. Бібліогр.: 35 назв.
Література: 

1. Маслянко П.П. Технология информатизации корпоративных структур. Ч. 1 // Корпоративные системы. – 2003. – №1 .– С. 17–19.
2. Маслянко П.П. Технология информатизации корпоративных структур. Ч. 2 // Там же. – №4. – С. 17–19.
3. Кватрани Т. Визуальное моделирование с помощью Rational Rose 2002 и UML / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2003.
4. Маслянко П.П., Майстренко О.С. Моделювання бізнеспроцесів організаційної структури // Вісник Східно- укр. нац. ун-ту ім. В.І. Даля. – 2007. – №5(111). – С. 136–141.
5. Маслянко П.П., Ліссов П.М. Інформаційні ресурси та засоби їх створення // Там же. – С. 141–145.
6. Маслянко П.П. Концепція інформатизації корпоративних структур // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2003. – №3. – С. 510–525.
7. Ракитина Е.А., Пархоменко В.Л. Информатика и информационные системы в экономике: Учеб. пособ. Ч. 1. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – 148 с.
8. Закон України “Про телекомунікації” (від 18.11.2003 р., №1280-ІV).
9. http://www.anwers.com
10. Черненко М., Слепцов С. Принципы классификации управленческих информационных систем // Корпоративные системы. – 2004. – №1. – С. 41–46.
11. Закон України “Про Національну програму інформатизації”(від 16.10.2001 р., №2684-14).
12. Костенко Л.Й., Сорока М.Б. Бібліотека інформаційного суспільства // Бібліотечн. вісн. – 2002. – №3. – С. 33– 38.
13. Маслянко П.П., Ліссов П.М. Інформаційно-комунікаційні системи та технології обробки інформаційних ресурсів // Вісн. КУЕІТУ “Нові технології”. – 2007. – №1-2(15-16). – С. 20.
14. Маслянко П.П., Ліссов П.М. Проблеми і технології продукування інформаційних ресурсів // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. “Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій”, 11–13 грудня 2006 р., м. Луганськ. – Луганськ, 2007. – С. 184–189.
15. http://ru.wikipedia.org/wiki/Список файловых систем 16. Codd E. Derivability, Redundancy and Consistency of Relations Stored in Large Data Banks // Com. of the ACM. – 1970.
17. Сиротюк О. Особенности проектирования современных баз данных, available at www.computerworld.com.ua 18. Inmon W.H. Tech Topic: What is a Data Warehouse? // Prism Solutions. – 1995. – 1. – Р. 9–21.
19. Маслянко П.П., Ліссов П.М. Системне проектування інформаційних ресурсів // Матер. Х Міжнар. наук.-техн. конф. “Системний аналіз та інформаційні технології”, 20–24 травня 2008 р., м. Київ. – К., 2008. – С. 105.
20. Lagoze C., Sompel H. The Open Archives Initiative: Building a low-barrier interoperability framework // JCDL ’01 June 17–23, 2001. – Roanoke, VA, 2001. 21. http://www.worldcat.org
22. Online Computer Library Center, available at http://www.oclc.org
23. Tansley R. Building a Distributed, Standards-based Repository Federation, The China Digital Museum Project // D-Lib Magazine. – 2006. – 12, N7/8.
24. Маслянко П.П., Ліссов П.М. Дослідження та розробка підсистеми автоматизації проектування інформаційних ресурсів організаційних систем // Матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій”, 8–10 квітня 2008 р., м. Луганськ. – Луганськ, 2008. – С. 57–59.
25. Маслянко П.П. Концепция управления безопасностью информации в корпоративных структурах // Ювілейна наук.-техн. конф. “Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні”, Київ, 9–11 червня 1998. – К., 1998.
26. Маслянко П.П. Системне проектування процесів інформатизації // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2008. – №1. – С. 201–208.
27. http://www.fedora-commons.org
28. http://www.dspace.org
29. http://cdsware.cern.ch
30. http://www.greenstone.org/cgi-bin/library
31. http://software.eprints.org
32. http://www1.bibl.ulaval.ca/archimede/index.en.html
33. http://www.bepress.com/repositories.html
34. http://contentdm.com
35. Антопольский А.Б. Проблемы управления публичными информационными ресурсами России // Матер. Междунар. конф. “Программа ЮНЕСКО «Информация для всех; всеобщий доступ к информации»”. Санкт-Петербург, 23–25 июня 2004 г., available at htpp://confifap.cpic.ru/upload/spb2004/reports/doklad_119.doc

Текст статтіРозмір
2008-4-11.pdf274.6 КБ