Розвиток фондового ринку України як складової національної інвестиційної політики

Розглянуто альтернативні джерела фінансування відтворювальних процесів у реальному секторі національної економіки, виявлено економічні та історичні передумови знецінення ресурсної бази національної економіки, досліджено сучасний стан державної амортизційної політики як економічного ресурсу розвитку фондового ринку України, розглянуто проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів як складової національної інвестиційної політики.

Рік видання: 
2008
Номер: 
6
УДК: 
336.767:330.322
С. 5–13, укр., Іл. 1. Табл. 1. Бібліогр.: 16 назв.
Література: 

1. Федоренко В. Інвестиції та економіка України // Економіка України. – 2007. – №5. – С. 12–16.
2. Терещенко Г.М. Проблеми становлення та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні // Фінанси України. – 2007. – №6. – С. 97–104.
3. Карпенко Г.В. Досвід розвитку фондового ринку країн Європи та його використання в Україні // Там же. – С. 90–95.
4. Поворозник В.О. Фондовий ринок України на сучасному етапі: проблеми та шляхи їх вирішення // Стратегічні пріоритети. – 2007. – №1(2). – С. 127–132.
5. Міньков В.І. Деякі особливості розвитку фондового ринку України // Фінанси України. – 2005. – №12. – С. 104–111.
6. Яценюк А. Фондовий ринок України: проблеми та перспективи розвитку // Вісн. Нац. банку України. – 2004. – №11. – С. 4–9.
7. Ватаманюк З.Г., Баула О.В. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні // Фінанси України. – 2007. – №5. – С. 75–85.
8. Корнєєв В. Еволюція та перспективи фінансового ринку України // Економіка України. – 2007. – №9. – С. 21–29.
9. Кондрашкін А. Інвестиційні ризики українського ринку цінних паперів // Банківська справа. – 2002. – №2. – С. 62–70.
10. Евстигнеев Р. Рынок акций в экономике переходного периода // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2004. – №9. – С 47–56.
11. Прутник Э., Ретинский Ю., Назарчук М. Региональный фондовый рынок и инвестирование экономики Донецкой области // Экономика Украины. – 2003. – №1. – С. 13–17.
12. Дергачова В.В. Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в контексті забезпечення економічного зростання. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 392 с.
13. Статистичний щорічник України за 2005 рік / Держкомстат України / За ред. О.Г. Осауленка; Відп. за випуск В.А. Головко. – К.: Консультант, 2006. – 576 с.
14. Савельев Н.Н. Река времени: История глобализации мирового развития. – Краснодар: Пересвет, 2002. – 264 с.
15. Економіка України: Стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. В.М. Геєця. – К.: Фенікс, 2003. – 1008 с.
16. Ватаманюк З.Г., Звонар Н.В. Ринок цінних паперів в умовах фінансової глобалізації // Фінанси України. – 2007. – №6. – С. 82–89.

Текст статтіРозмір
2008-6-1.pdf143.01 КБ

Тематичні розділи журналу

,