Дискретні математичні моделі для розрахунку пружнов'язкопластичних середовищ із змінною стисливістю при термосилових навантаженнях

На базі моментної схеми скінченних елементів побудовано універсальні співвідношення механіки суцільних середовищ, які дають можливість моделювати термонапружений стан та процеси переробки і формування таких нелінійних робочих середовищ, як розплави полімерів, сипучі та пластичні маси у вироби із врахуванням процесів тверднення і впливу залишкових напружень на властивості кінцевих ви робів.

Рік видання: 
2008
Номер: 
6
УДК: 
66.02.011
С. 74–82, укр., Iл. 6. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Сівецький В.І., Сокольський О.Л., Сідоров Д.Е., Ткаченко С.М. Моделювання параметрів течії неньютонівських рідин у формуючих каналах екструзійного обладнання // Матер. 23-й ежегодной междунар. конф. и выставки “Композиционные материалы в промышленности” (2–6 июня 2003 г.). – Ялта, 2003. – С. 99–101.
2. Zhao J., Mascia L., Nassehi V. Simulation of the rheological behavior of polymer blends by finite element analysis // Adv. Polym. Technol. – 1997. – 16, N3. – P. 206–226.
3. Седов Л.И. Механика сплошной среды. Т. 1, 2. – М.: Наука, 1970. – T. 1. – 492 с. T. 2. – 568 с.
4. Киричевский В.В., Сахаров А.С. Нелинейные задачи термомеханики конструкций из слабосжимаемых эластомеров. – К.: Будівельник, 1992. – 216 с.
5. Метод конечных элементов в механике твердых тел / Под общ. ред. А.С. Сахарова и И. Альтенбаха. – К.: Вища шк., 1982. – 480 с.
6. Сахаров A.С., Баженов В.А., Цыхановский В.К. Моментная схема метода конечных элементов в задачах нелинейной механики сплошной среды // Прикл. механика. – 2002. – 38, №6. – С. 24–63.
7. Сахаров О.С., Сівецький В.І., Сокольський О.Л., Щербина В.Ю. Розробка скінченноелементної математичної моделі руху неньютонівських слабостисливих та нестисливих рідин // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2004. –№2. – С. 56–65.
8. Щербина В.Ю., Гондлях О.В., Сівецький В.І., Сахаров О.С. САПР. Інтегрована система моделювання технологічних процесів і розрахунку обладнання хімічної промисловості: Навч. посібник – К.: НТУУ “КПІ”, 2006. – 156 с.

Текст статтіРозмір
2008-6-11.pdf300.57 КБ

Тематичні розділи журналу

,