Лужне вилучення міді з гальванічних шламів

Теоретично визначено можливість хімічного вилучення міді з гальванічних шламів, експериментально досліджено процеси вилучення міді розчинами аміаку з модельних сумішей i реальних гальванічних шламів та процес електроекстракції міді з розчинів вилуговування. Визначено технологічні умови вилучення міді з відходів гальванічних виробництв. Запропоновано принципову технологічну схему переробки мідьвмісних гальванічних шламів з розрахунком матеріального балансу.

Рік видання: 
2008
Номер: 
6
УДК: 
6.61.632.658.691.43
С. 108–113, укр., Іл. 2. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Тищенко Г.П., Моисеенко Н.Ю., Журавлев В.С. и др. Утилизация промышленных отходов гальванических производств // Обз. инф. Сер. Актуальные вопр. хим. науки и технологии и охраны окруж. среды. – 1991. – №3. – С. 1–8.
2. Запольский А.П., Образцов В.В. Комплексная переработка сточных вод гальванических производств. – К.: Техника, 1989. – 200 с.
3. Тимофеева С.С., Баранов А.Н., Балаян А.Э., Зуборева Л.Д. Комплексная оценка технологий утилизации осадков сточных вод гальванических производств // Химия и технология воды. – 1991. – 1. – С. 68–71.
4. Кучерова Е.А., Паничева А.Ю., Федорова С.В. Утилизация осадков сточных вод машиностроительных предприятий в производстве стеновой керамики // Очистка производственных сточных вод и утилизация осадков машиностроительной промышленности. – М: Химия, 1988. – 156 с.
5. Астрелін І.М., Іванюк О.В., Супрунчук В.І. Синтез неорганічних пігментів з використанням шламових відходів гальванічних виробництв // Хім. промисловість України. – 1998. – №9. – С. 48–50.
6. Иванюк Е.В., Астрелин И.М., Супрунчук В.И. Сине-зеленые неорганические пигменты, синтезированные с использованием отходов гальванических производств // Журн. прикл. химии. – 1999. – 72, вып. 9. – С. 1429– 1432.
7. Вячеславов П.М., Ильше В.А. Пути создания безотходных технологий в производстве гальванических покрытий // Тез. докл. семинара “Охрана окруж. среды и новый высокоэффективный метод анализа и очистки сточных вод пром. предприятий”. – Л.: ЛТИ, 1983. – С. 7–8.
8. Запольський А.К., Мішкова-Клименко І.М., Астрелін І.М. та ін. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод – К.: Лібра, 2000. – 552 с. 9. Васильев В.П. Аналитическая химия. – М.: Высш. шк., 1989. – 320 с.

Текст статтіРозмір
2008-6-16.pdf165.26 КБ

Тематичні розділи журналу

,