Модельні дослідження процесів переробки термопластичних матеріалів із застосуванням вторинної сировини

Розглянуто експериментальні дослідження процесу переробки вторинних наповнених термопластів у лис тові матеріали на екструзійно-валковому обладнанні. Наведено результати вимірювань енергосилових параметрів процесів одержання, калібрування та охолодження листових матеріалів, які задовільно уз годжуються з результатами теоретичних досліджень. Зроблено рекомендації щодо ведення технологічного процесу одержання целюлозовмісних вторинних поліолефінів.

Рік видання: 
2008
Номер: 
6
УДК: 
[678.027+678.029]002.8.001.53
С. 60–67, укр., Іл. 2. Табл. 3. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Запропоновано нові пріоритети управління відходами // Євробюлетень : Інформ. видання Представництва Європейської Комісії в Україні. – 2008. – №11. – С. 21.
2. Програма поводження з твердими побутовими відходами. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р., №265 // Урядовий кур’єр. – 2004. – 24 берез. (№55). – С. 8–9.
3. Мікульонок І.О., Радченко Л.Б. Переробка вторинної сировини екструзією. – К.: ІВЦ «Видавництво “Політехніка”», 2006. – 184 c.
4. Мікульонок І.О. Енергосилові параметри процесу формування термопластичних композиційних матеріалів у валкових машинах // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2003. – №5. – С. 70–76.
5. Мікульонок І.О., Лукач Ю.Ю., Ружинська Л.І. Енергосилові параметри процесу калібрування листів з полімерних композиційних матеріалів у гладильному каландрі // Там же. – 2003. – №6. – С. 86–92.
6. Мікульонок І.О., Радченко Л.Б., Ружинська Л.І. Моделювання термообробки погонних композитних матеріалів // Там же. – 2005. – №2. – С. 66–71.
7. Лукашова В.В., Мікульонок І.О., Радченко Л.Б. Черв’ячна екструзія. Узагальнена математична модель // Хімічна промисловість України. – 2007. – №1. – С. 32–35.
8. Мікульонок І.О. Неперервні вироби з термопластичних композитних матеріалів. Основні принципи моделювання процесів одержання // Там же. – 2007. – №2. – С. 36–39.
9. Доброногова С.И., Демчук В.А., Трохин М.И. Исследование энергосиловых параметров валковых машин тензометрическим методом // Химическое машиностроение. – К.: Техніка, 1974. – Вып. 18. – С. 52–56.
10. Мікульонок І.О. Полімерні композиційні матеріали. Визначення теплофізичних властивостей // Хімічна промисловість України. – 2003. – №5. – С. 25–28.

Текст статтіРозмір
2008-6-9.pdf170 КБ

Тематичні розділи журналу

,