Управління ресурсозберігаючими трансформаціями на основі моделі міжгалузевого балансу

Автори

Проаналізовано передумови здійснення ресурсозберігаючих трансформацій в економіці України. Сформульовано принципи управління макроекономічними ресурсозберігаючими трансформаціями з урахування міжгалузевих зв'язків. Розроблено структурну схему механізму управління структурними зрушеннями економічної системи в напрямку ресурсозбереження з використанням моделі міжгалузевого балансу.

Рік видання: 
2009
Номер: 
1
УДК: 
005:502.171/174:338.4
С. 5 – 12, укр., Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 18 назв.
Література: 

1. Леонтьев В., Форд Д. Межотраслевой анализ воздействия структуры экономики на окружающую среду // Экономика и математические методы. — 1972. — VIII, вып. 3. — С. 370—399.
2. Канторович Л.В., Горстко А.Б. Оптимальные решения в экономике. — М.: Наука, 1972. — 232 с.
3. Канторович Л.В., Макаров В.Л. Оптимальные модели перспективного планирования: применение математики в экономических исследованиях. — М.: Мысль, 1965. — 248 с.
4. Карпец Э.П., Лавров Л.Г. Оптимизационная эконометрическая модель межотраслевого баланса // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. праць. — К.: ІК НАН України, 2005. — № 4. — С. 110—118.
5. Мелентьев Б.В. Межрегиональный инструментарий прогнозирования экономического развития: Автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.13. — Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2006. — 34 с.
6. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, В.С. Міщенко та ін. — К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 1999. — 716 с.
7. Еколого-економічні збитки: кількісна оцінка: Навч. посіб. / В.Г. Сліпченко, Є.В. Бридун, В.В. Дергачова та ін.; За ред. І.В. Недіна. — К.: ІВЦ “Політехніка”, 2001. — 216 с.
8. Методи оцінки екологічних втрат / За ред. Л.Г. Мельника, О.І. Карінцевої. — Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. — 288 с.
9. Коробко Б. Енергетика та сталий розвиток: Інформаційний посібник для українських ЗМІ. — К.: ВЕГО “МАМА-86”, 2007. — 40 с.
10. Мазін Ю.О. Економічні основи управління інноваційною ресурсозберігаючою політикою в машинобудуванні: Дис. … канд. екон. наук: 08.02.02. — Суми: СумДУ, 2005. — 222 с.
11. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Держкомстат України; За ред. О.Г. Осауленка. — К.: Консультант, 2007. — 600 с.
12. Інноваційна активність промислових підприємств за 2007 рік (від 09.01.2008 р.) // http://www.ukrstat.gov.ua.
13. Статистичний збірник “Довкілля України” за 2007 рік / Державний комітет статистики України; За ред. Ю.М. Остапчука. — К., 2008. — 216 с.

Текст статтіРозмір
2009-1-1.pdf290.46 КБ

Тематичні розділи журналу

,