Синтез схем обробки поверхонь деталей при гнучкому проектуванні технологічних процесів

Розглянуто формування універсальної множини всіх можливих альтернативних схем обробки поверхонь різного типу шляхом побудови моделі у вигляді графа послідовності застосування методів обробки кожного типу поверхні з урахуванням квалітету й шорсткості для автоматизованого формування наборів переходів при гнучкому багатоваріантному проектуванні технологічних процесів виготовлення деталей. Розроблено алгоритм і програмний інструментарій для автоматизованого формування матриці суміжності графа з використанням ДСТУ, технологічних довідників, статистичних даних.

Рік видання: 
2009
Номер: 
1
УДК: 
681.2.002
С. 65-72, укр., Іл. 8. Табл. 3. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Цветков В.Д. Система автоматизации проектирования технологических процессов. — М.: Машиностроение, 1972. — 240 с.
2. Гавриш А.П., Ефимов А.И. Автоматизация технологической подготовки машиностроительного производства. — К.: Техника, 1982. — 216 с.
3. Глоба Л.С., Остафьев В.А., Жданов Б.И. Проектирование интеллектуальных компьютерных технологий для технологической подготовки производства. — К.: НаУКМА, 1996. — 198 с.
4. Глоба Л.С. Інтелектуальна комп’ютерна технология конструкторсько-технологичної підготовки механо-оброблюючого виробництва: Дис. ... д-ра техн. наук. — К., 1996. — 304 с.
5. Лапа М.В. Интеллектуальный метод гибкого проектирования технологических процессов изготовления деталей приборов: Дис. … канд. техн. наук. — К., 2004. — 181 с.
6. Лапа М.В. Алгоритм формирования нечетких экспертных правил для выбора методов обработки поверхностей деталей // Вест. Харьков. нац. ун-та. Сер. Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления. — 2006. — № 733. — С. 166—173.
7. Лапа М.В. Автоматизированное извлечение конструкторско-технологических знаний // Открытые информационные и компьютерные технологии: Сб. науч. тр. — Харьков: Нац. аэрокосмич. ун-т. — 2006. — Вып. 33. — С. 121—126.
8. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні. — К.: Вища шк., 1993. — 413 с.
9. Косилова А.Г., Мещеряков Р.К. Справочник технолога машиностроителя: В 2-х томах. Т. 1. — М.: Машиностроение, 1985. — 655 с.
10. ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики. 11. ГОСТ 25142-85. Шероховатость поверхности. Термины и определения.

Текст статтіРозмір
2009-1-9.pdf1.73 MБ

Тематичні розділи журналу

,