Модель процесу анаеробного очищення стічної води в біореакторі з листовими нерухомими носіями іммобілізованої мікрофлори

Розглянуто питання математичного моделювання процесу очищення стічної води в біореакторі з іммобілізованою на нерухомих носіях мікрофлорою. Здійснено аналіз опублікованих праць, присвячених даній проблемі. Виділено напрямки, що потребують подальшої розробки. Запропоновано математичну модель процесу із врахуванням гідродинамічних, масообмінних біологічних та біохімічних факторів.

Рік видання: 
2009
Номер: 
2
УДК: 
628.355
С. 84–88, укр., Іл. 1. Бібліогр.: 20 назв.
Література: 

1. Калюжный С.В. Высокоинтенсивные анаэробные технологии очистки промышленных сточных вод // Катализ в промышленности. — 2004. — № 6. — С. 42—50.
2. Дрыгина Е.С. Анаэробная очистка сточных вод // Обзорная информация. Сер. Х. Защита окружающей среды, очистка стоков и выбросов, утилизация отходов, промышленная и санитарная техника безопасности. — М., 1986. — 32 с.
3. Гавриков В.Ф. Математическая модель кинетики процесса биологической очистки водных систем от органических соединений // Хим. технология. — 2003. — № 7. — С. 35—42.
4. Биологическая очистка сточных вод и отходов сельского хозяйства: Динамические модели и оптимальное управление / А.Ю. Гарнаев, Л.Г. Седых, А.П. Гринберг и др.; Под ред. М.Ж. Кристапсонса. — Рига: Зинатне, 1991. — 172 с.
5. Barampouti E.M.P., Mai S.T., Vlyssides A.G. A mathematical model for the estimation of anaerobic sludge activity // 8th International conference on environmental science and technology, 8—10 September 2003. — Greece, Lemons island, 2003. — P. 72—78.
6. Simeonov I., Noykova N., Stoyanov S. Modeling and extremum seeking control of the anaerobic digestion [Електронний ресурс]. http://mathstat.helsinki.fi/ ~noykova/ DECOM2004.pdf
7. Поберейко Б.П., Гнатишин Я.М., Соколовський Я.І. та ін. Визначення та аналіз динаміки анаеробного процесу залежно від параметрів умов протікання // Праці міжнар. енергоекологічного конгресу: “Енергетика. Екологія. Людина”, 27—28 березня 2003 р. — К., 2003. — С. 155—158.
8. Roš M., Zupančič G.D. Thermophilic anaerobic digestion of waste activated sludge // Acta Chim. Slovensko. — 2003. — Р. 359−374.
9. Дворецкий Д.С., Дворецкий С.И., Муратова Е.И., Ермаков А.А. Компьютерное моделирование биотехно логических процессов и систем. — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. — 80 с.
10. Колесников В.П., Вильсон Е.В. Современное развитие технологических процессов очистки сточных вод в комбинированных сооружениях / Под ред. В.К. ГордееваГаврикова. — Ростов-на-Дону: Юг, 2005. — 212 с.
11. Wilkie A.C. Anaerobic digestion of flushed dairy manure // Аnaerobic digester technology applications in animal agriculture — a national summit, Alexandria, Virginia, Water Environment Federation. — Alexandria, 2003. — P. 350—354.
12. Гнатишин Я.М., Поберейко Б.П. Ідентифікація анаеробного процесу органічних відходів в метантенку // Матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. “Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні”, Львів, 31 травня— 1червня 2001 р. — Львів: ЛЦНТЕІ, 2001. — С. 209—210.
13. Мисак Й., Шумський В., Гнатишин Я. та ін. Аналіз впливу температури анаеробного розкладу на енергозабезпечення біоенергетичної установки // Энергетика и электрификация. — 2004. — № 2.— C. 50—56.
14. Маслич Б.В., Маслич В.К. Біогаз. Енергія майбутнього. Сучасний стан досліджень // Ринок інсталяцій. — 2001. — № 2. — С. 34—38.
15. Бадмаев Ю.Ц. Интенсивная технология анаэробной переработки навозных стоков свиноводства в условиях республики Бурятия: Автореф. дис. … канд. техн. наук., 05.20.01 “Технология и средства механизации сельского хозяйства”. — Улан-Удэ, 2006. — 24 с.
16. Lyberatos G., Skiadas I.V. Modeling of anaerobic digestion — a review // Global Nest. — 1999. — 1, N 2. — P. 63—76.
17. Schlicht A.C. The Gaslifter. A time-honoured, proven anaerobic digester mixing system. — Aurora: Walker Process Equipment, 2001. — 12 p.
18. Баранова І.Г. Про метанове зброджування стічних вод на інертних носіях // Матер. IV междунар. науч.практ. конф. “Научно пространство на Европа — 2008”, 15—30 април. — София: Бял ГРАД-БГ ООД, 2008. — Т. 26. — С. 102—104.
19. Бошенятов Б.В. Гидродинамика микропузырьковых газожидкостных сред // Изв. Томского политехн. ун-та. — 2005. — 308, № 6. — С. 156—160.
20. Иерусалимский Н.Д. Основы физиологии микробов. — М.: Изд-во АН СССР, 1963. — 120 с.

Текст статтіРозмір
2009-2-12.pdf4.85 MБ

Тематичні розділи журналу

,