Дослідження області застосування ряду Еджворта при знаходженні розширеної невизначеності результату непрямого вимірювання

Запропоновано методику знаходження розширеної невизначеності для випадку, коли результат непрямого вимірювання зв'язаний із результатами безпосередніх вимірювань адитивно. Показано, що апроксимація композиції законів розподілу рядом Еджворта дає можливість отримати аналітичний вираз щільності імовірності величини, що вимірюється непрямим способом. Визначено межі застосування розробленої методики. Наведено таблицю значень коефіцієнтів покриття залежно від значень коефіцієнтів асиметрії та ексцесу вимірюваної величини.

Рік видання: 
2009
Номер: 
2
УДК: 
681.518.3:681.2.088
С. 89–97, укр., Іл. 6. Табл. 3. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements: 1-st Edition. — ISO, Switzerland, 1993. — 101 р.
2. Draft GUM Supplement. 1. Propagation of Distributions using Monte Carlo Method (BIPM Joint Committee on Guides in Metrology JCGM), 2006. — 60 р.
3. Sim C.H., Lim M.H. Evaluating expanded uncertainty in measurement with a fitted distribution // Metrologia. — 2008. — N 45. — Р. 178—184.
4. Циделко В.Д., Яремчук Н.А., Галевская М.В. Исследование методов оценивания расширенной неопределенности // Системи обробки інформації. — 2008. — Вип. 4 (71). — С. 49—54.
5. Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учеб. для вузов. — 7-е изд., стереотип. — М.: Высш. шк., 2001. — 576 с.
6. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных / Пер. с англ. — М.: Мир, 1989. — 540 с.
7. Крамер Г. Математические методы статистики / Пер. с англ. — Изд. 2-е, стереотип. — М.: Мир, 1975. — 642 с.
8. Cramer H. Random Variables and Probability Distributions // Cambridge Tracts in Mathematics. — 1937. — N 36. — Р. 119.

Текст статтіРозмір
2009-2-13.pdf1.26 MБ