Економічно доцільний тепловий захист будівлі з різними джерелами теплоти

Розглядається вибір джерел тепла за допомогою методу руху грошових коштів в умовах зміни цін на енергоносії. Запропоновано функцію оптимізації руху грошових коштів, яка враховує теплозахисні властивості огороджень будівлі, вибрану систему опалення, зміну вартості в часі енергоносіїв, а також зміну вартості джерела тепла залежно від захисних властивостей огороджень будівлі, крім того, передбачає дисконтування грошових потоків. Проаналізовано доцільність врахування цих факторів.

Рік видання: 
2009
Номер: 
3
УДК: 
620.98
С. 74–81, укр., Іл. 4. Табл. 6. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Мхитарян Н.М. Энергосберегающие технологии в жилищном и гражданском строительстве. — К.: Наук. думка, 2000. — 420 с.
2. Гершкович В.Ф. Энергосберегающие системы жилых зданий: Пособие по проектированию // СОК. — 2006. − № 7. — С. 54−62.
3. Бегдай С.Н., Амерханов Р.А. Методы оптимизации энергосберегающих мероприятий для зданий // Энергосберегающие технологии, оборудование и источники электропитания для АПК: Сб. науч. тр. — Краснодар: КубГАУ, 2005. — С. 141—147.
4. Ліпяніна Н.А., Мамус Т.В. Вибір системи опалення на основі методу аналізу руху грошових коштів // Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання: Тези доп. Всеукр. студентської наук.-техн. конф. — Тернопіль: ТДТУ, 2008. — Т.1. — С. 183.
5. Табунщиков Ю.А. Шилкин Н.В. Оценка экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия // Изв. вузов. Строительство. — 2007. — № 6. — С. 10—16.
6. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха: Справ. пособие / Под. ред. Л.Д. Богуславского и В.И. Ливчака. — М.: Стройиздат, 1990. — 624 с.
7. ДБН В.2.6-31: 2006. Теплова ізоляція будівель. — К.: Міністерство будівництва, архітектури та житловокомунального господарства України, 2006. — 72 с.
8. Дешко В.І., Ліпяніна Н.А. Ексергетичні показники ефективності опалення будівель // Дванадцята наук. конф. Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя: Тези доп. — Тернопіль: ТДТУ, 2008. — С. 188.
9. Вітвіцький О.Р., Ямко М.П. Довідник енергоменеджера: Методичний пос. — Тернопіль: ТДТУ, 2005. — 72 с.
10. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. — М.: Стройиздат, 1983. — 136 с.__

Текст статтіРозмір
2009-3-11.pdf307.33 КБ

Тематичні розділи журналу

,