Визначення впливу цитостатиків на штами – потенційні продуценти пробіотичних препаратів

Хіміотерапія онкохворих призводить до руйнування епітелію кишечника і, як наслідок, порушення нормофлори. Корекція нормофлори під час хіміотерапії дасть можливість покращити стан хворих та зменшити токсичний вплив хіміопрепаратів на організм. Нами було розглянуто вплив найбільш вживаних цитостатиків на культури молочнокислих бактерій. Показано, що досліджувані штами стійкі до дії високих концентрацій хіміопрепаратів. До того ж, цитостатики не мають на них мутогенного впливу.

Рік видання: 
2009
Номер: 
3
УДК: 
576.852.22:615.45:615.33
С. 99–106, укр., Іл. 11. Табл. 1. Бібліогр.: 12 назв.
Література: 

1. Янковский Д.С. Состав и функции микробиоценозов различных биотопов человека // Здоровье женщины. — 2003. — № 4(16). — С. 145—158.
2. Григорьев П.Я., Яковенко Э.П. Нарушение нормального состава кишечного биоценоза и методы его коррекции // Русский мед. журн. — 2004. — 6, № 2. — С. 27—31.
3. Гуніна Л.М., Кабан О.П., Литвиненко О.О. Ендогенна інтоксикація при виникненні та лікуванні злоякісних пухлин // Медичний Всесвіт — 2001. — 1, № 1. — С. 25—31.
4. Максимов И.К., Ардатская М.Д. Нарушения микробиоценоза на фоне полихимиотерапии у больных опухолевыми заболеваниями системы крови: новые методы диагностики и коррекции // Гастроэнтерология. — 2004. — № 13(90). — С. 16—21.
5. Максимов И.К., Калинин А.В., Рукавицын О.А. и др. Состояние микрофлоры кишечника у больных опухолевыми заболеваниями системы крови при полихимиотерапии // Клиническая медицина. — 2005. — № 2. — С. 48—53.
6. Шевола Д., Дмитриева Н.В., Петухова И.Н. и др. Инфекции желудочно-кишечного тракта у онкологических больных: современные подходы к лечению // Акт. вопр. клинической онкологии. — 2003. — 5, № 3. — С. 32—35.
7. Ушкалова Е.А. Менеджмент желудочно-кишечных побочных реакций, индуцированных противоопухолевыми средствами // Фарматека. — 2006. — № 12(127). — С. 38—42.
8. Дехтяренко Н.В., Позднякова К.С., Совєтова О.В. та ін. Відбір штамів пробіотичних культур молочнокислих бактерій для створення препаратів супроводу при проведенні хіміотерапії та оцінка дії на них цитостатичних препаратів // Тези доп. VII Міжнар. конф. молодих онкологів “Сучасні проблеми експериментальної і клінічної онкології”, м. Київ, 2-3 лютого 2006 р. — К., 2006.
9. Совєтова О.В., Типлинська К.В., Дехтяренко Н.В., Горчаков В.Ю. Стійкість лактобактерій до цитостатиків як критерій відбору пробіотичних штамів для створення препаратів супроводу хіміотерапії // Тези доп. VIIІ конф. молодих онкологів з міжнародною участю “Сучасні проблеми експериментальної і клінічної онкології”, м. Київ, 26—27 квітня 2007 р. — К., 2007.
10. Дехтяренко Н.В., Позднякова К.С., Совєтова О.В. та ін. Визначення впливу хіміотерапевтичних препаратів на клітини культур мікроорганізмів — претендентів для створення пробіотиків // Тези доп. конф. молодих учених “Актуальні проблеми біохімії та біотехнології—2006”, м. Київ, 6-7 червня 2006 р. — К., 2006.
11. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках. — М.: Высш. шк., 1979. — с. 238-239.
12. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистика в науке и бизнессе. — К.: МОРИОН, 2002. — 640 с.

Текст статтіРозмір
2009-3-15.pdf328.12 КБ

Тематичні розділи журналу

,