Вплив адсорбції визначуваного компонента на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах

Розглянуто хімічні сенсори, які є важливим елементом сучасних ресурсозберігаючих технологій і комплексних заходів з охорони навколишнього середовища. Серед них найпоширеніші – амперометричні сенсори, які, крім дешевизни, відрізняються зручним для реєстрації струмовим сигналом та стійкістю до перевантажень і отруєнь. Один із напрямів їх вдосконалення – скорочення тривалості встановлення достовірного струмового сигналу, яка визначається часом перехідних процесів в електрохімічній системі сенсора. Важливою складовою цих процесів є нестаціонарний масообмін між конструкційними матеріалами дифузійного опору сенсора і газовою фазою на шляху дифузії визначуваного компонента з аналізованого повітряного середовища до поверхні робочого електрода. Показано, що значне скорочення часу встановлення стаціонарного стану досягається виготовленням дифузійних опорів з титану і фторопласту, а також використанням озонування конструкційних елементів дифузійних опорів перед їх монтажем у сенсори.

Рік видання: 
2009
Номер: 
3
УДК: 
541.138.2
С. 131–137, укр., Іл. 5. Табл. 3. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Чвірук В.П., Лінючева О.В., Кушмирук А.І. та ін. Електрохімічні газові сенсори для моніторингу повітряного середовища // Вопр. химии и химической технологии. — 1999. — № 1. — С. 359—361.
2. ДСТУ 2603-94 / Аналізатори газів для контролю викидів промислових підприємств. Загальні вимоги та методи випробовувань. — К.: Дільниця оперативного друку УкрНДЦСМ, 1994. — 23 с.
3. Чвірук В.П., Букет О.І., Косогін О.І., Ващенко О.М. Перехідні процеси в сенсорних системах з газодифузійними електродами // Вісн. НТУ “ХПІ”. Вип. “Хімія, хімічна технологія та екологія”. — 2008. — № 16. — С. 19—23.
4. А. с. 1684600 СССР, МКИ G 01 F 11/00. Кулонометрический дозатор хлора / В.П. Чвирук, Л.А. Яцюк, М.А. Герасименко, С.В. Нефедов; — № 4471646/31; Заявл. 3.07.1989; Опубл. 15.10.1991, Бюл. № 38.
5. Чвірук В.П., Букет О.І. Вихід за струмом озону на свинцевому аноді в ортофосфорній кислоті // Вісн. Львівського ун-ту. Сер. хімічна. — Ч.1. — 2002. — С. 226—228.
6. Свидетельство Российской Федерации на полезную модель № 21662. Устройство для дозировки газовой смеси / В.П. Чвирук, О.В. Линючева, Е.А. Оксенгойт, А.В. Борисов, Е.М. Заверач; — Опубл. 27.01.2002. — Бюл. № 3.
7. Chviruk V.P., Linyucheva O.V., Buket O.I. On the nature of transitim processes in ammetric gas sensor based on solid proton electrolytes // Electrochimica Acta. — 1997. — 42, N 20-22. — P. 3155—3165

Текст статтіРозмір
2009-3-20.pdf319.62 КБ

Тематичні розділи журналу

,