Інвестиційна активність регіонів України

Досліджено критерії оцінки інвестиційної активності регіону. Запропоновано методику оцінки інвестиційної активності регіонів країни. Проаналізовано динаміку рейтингів регіонів України за 2000—2009 рр. на основі даної методики. Виділено причини погіршення інвестиційної привабливості основних промислово-виробничих регіонів. Надано пропозиції щодо активізації інноваційно-інвестиційної діяльності регіонів України на найближчу перспективу.

Рік видання: 
2009
Номер: 
5
УДК: 
330.322.5:332.145+338.121
С. 30—40, укр., Іл. 3. Табл. 2. Бібліогр.: 24 назви.
Література: 

1. Концепція державної регіональної політики, схвалена Указом Президента України 25 травня 2001 року №341/200: http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr/doc.php?code=341/2001.
2. Анискин Ю. Инвестиционная активность и экономический рост // Пробл. теории и практики управления. — 2002. — № 4: http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/ 15_4_02.htm.
3. Білорус О.Г., Мацейко Ю.М. Глобальний сталий розвиток. — К.: КНЕУ, 2006. — 488 с.
4. Економіка знань та її перспективи для України / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. — К.: Ін-т економіки і прогнозування, 2005. — 168 с.
5. Данилишин Б.М., Корецький М.X., Дацій О.І. Інвестиційна політика в Україні. — Донецьк: Юго—Восток, 2006. — 292 с.
6. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сб. науч. тр. / Под ред. Ю.В. Макогона. — Донецк: ДонНУ, 2008. — Ч. 1. — 463 с.
7. Цивилизационная структура современного мира. Том I. Глобальные трансформации современности / Под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко. — К.: Наук. думка, 2006. — 686 с.
8. Соловйов В.П., Кореняко Г.І., Головатюк В.М. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики. — К.: Фенікс, 2008. — 224 с.
9. Петкова Л.О. Інвестиційна привабливість регіонів // Фінанси України. — 2005. — № 9. — С. 40—46.
10. Сухоруков А. Проблеми підвищення інвестиційної активності регіонів: [Электронный ресурс]. — Режим доступу: http://www.niisp.gov.ua/articles/66/.
11. Шевченко О.В. Інвестиційна активність регіонів України: вплив на економічне зростання // Стратегічні пріоритети. — 2009. — № 1(10). — С. 175—181.
12. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 8.09.2005 р. № 2850-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 51. — С. 548.
13. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року: Постанова КМУ від 21 липня 2006 р. № 1001: http://www.kmu.gov.ua/control.
14. Заставний Ф.Д. Депресивні регіони України: аналіз, оцінка, проблеми // Регіональна економіка. — 2005. — №1. — С. 76—90.
15. Инвестиционная привлекательность экономических систем: http://investment2.ru.
16. Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003—2015 роки: Постанова КМУ від 26.04.2003 р. № 634: http://who-is-who.com.ua/ bookmaket/ ust/6/60/9.html.
17. Міністерство економіки України: Схвалення Урядом Концепції розвитку національної інноваційної системи: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id= 223213163.
18. Соціально-економічний розвиток регіонів України за січень—грудень 2008 року: http://ukrstat.gov.ua/ control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2008/so_ek _r_u/soekru_rr/12_2008/seru_rr_zm1208.htm.
19. Соціально-економічне становище України за січень—червень 2009 року: http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/ 20. Україна в цифрах 2007 / За ред. О. Г. Осауленка. — К.: Державний комітет статистики, 2008. — 259 с.
21. Духненко В., Шапран В., Дуброва О., Хисамов А. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Украины: И снова Днепр против Донбасса // Эксперт. — 2006. — № 49. — С. 80—86.
22. Горбач Д. Ключ к миру // Бизнес. — 2009. — № 26. — С. 17—20.
23. Волошин В.С., Белопольский Н.Г. Финансово-экономический кризис в Украине: пути выхода. — Мариуполь: Рената, 2009. — 60 с.
24. Жаліло Я.А., Бабанін О.С., Белінська Я.В. та ін. Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи / За заг. ред. Я.А. Жаліла. — К.: НІСД, 2009. — 142 с.

Текст статтіРозмір
2009-5-4.pdf353.17 КБ

Тематичні розділи журналу

,