Побудова метамоделі діяльності на основі загальнопсихологічної теорії діяльності О.М.Леонтьєва

Розроблено розширену метамодель діяльності людини та організаційних систем. За основу прийнято положення загальнопсихологічної теорії діяльності О.М. Леонтьєва. Метамодель відображає місце політики, стратегії і тактики в діяльності та спрощує розуміння аспектів, пов’язаних із роллю суб’єкта-людини в цьому процесі. Метамодель може бути використана для структурного та динамічного зображення діяльностей людини та організаційних систем. Застосовується для системного проектування інформаційно-комунікаційних систем

Рік видання: 
2010
Номер: 
1
УДК: 
004.75
С. 54—64, укр., Іл. 5. Табл. 1. Бібліогр.: 27 назв
Література: 

1. Маслянко П.П., Вознюк А.С., Вознюк С.С. Дослідження засобів та розробка компонентної моделі інформаційно-комункаційної системи аналізу даних // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2008. — № 5. — С. 47—56.
2. Маслянко П.П. Системне проектування процесів інформатизації // Там же. — № 1. — С. 28—36.
3. Woody Pidcock, What are the Differences Between a Vocabulary, a Taxonomy, a Thesaurus, an Ontology, and a Meta-model?, URL www.metamodel.com
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — 2-е изд. — М.: Политиздат, 1977. — 308 с.
5. OMG UML Superstructure. OMG Document Number:formal/2009-02-02. Standard document URL: http://www.omg.org/spec/UML/2.2/Superstructure
6. OMG SysML Specification. OMG Document Number:formal/2008-11-02. Standard document URL: http://www.omg.org/spec/SysML/1.1
7. OMG BPMN Specification. OMG Document Number:dtc/2009-08-14. Standard document URL: http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0
8. OMG BPDM. OMG Document Number: formal/2008-11-04. Standard document URL: http://www.omg.org/spec/BPDM/1.0
9. NIST Integration Definition for Function Modeling (IDEF0). Draft Federal Information Processing Standards Publication 183, 1993 December 21, Gaithersburg, Md, USA: National Institute for Standards and Technology, 1993.
10. Scheer A.W. Aris — Business Process Modeling, s.l.:Springer, 2000.
11. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологію: Курс лекций. — М.: АСТ, 1988—2008 гг. — 352 с.
12. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. — СПб.: Питер, 2007. — 366 с.
13. Merriam-Webster Unabridged Dictionary, Merriam-Webster (January 2002), ISBN: 0877792011.
14. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. — С. 340.
15. Википедия. Статья “Политика” http://ru.wikipedia.org/wiki/Политика
16. HR Toolkit Glossary. hrcouncil.ca/hr-toolkit/HRToolkit Glossary.cfm
17. Офіційний вісник України вiд 13.08.2004. — 2004. — 1,№ 30. — С. 210, стаття 2005, код акту 29563/2004.
18. OMG Business Motivation Model. OMG Document Number: formal/2008-08-02. Standard document URL: http://www.omg.org/spec/BMM/1.0/PDF
19. По материалам книги Г. Минцберга, Б. Альстрэнда,Дж. Лэмпела “Школы стратегий”. — Питер, 2000 http://www.management.com.ua/strategy/str023.html
20. Википедия. Статья “Стратегия” http://ru.wikipedia.org/wiki/Стратегия
21. Менеджмент. Словник термінів http://info.srochno.ua/professions/menedjment /2108/
22. Osama El-Kadi, Strategy Definition & Fundamentals.2008 http://www.easy-strategy.com/strategy-definition. html
23. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.:Книжный мир, 2003. — 896 с.
24. Стаття “Тактика”. Princeton University WordWeb wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn
25. Fred Nickols. Strategy: Definitions and Meaning. 2000 http://home.att.net/ ~nickols/strategy_definition.htm
26. Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003. — 2003. — № 18. — Стаття 144.
27. Українська інвестиційна газета, № 30, 01.08.2006.

Текст статтіРозмір
2010-1-7.pdf332.4 КБ