Ефективний реагент для очищення стічних вод

Наведено порівняльний аналіз ефективності очищення забруднених вод коагулянтами на основі сульфату алюмінію — промислового зразка (Al2(SO4)3⋅18H2O) і нового коагулянта,синтезованого за технологією, розробленою авторами. Ефективність дії коагулянтів перевірено на імітатах і реальних зразках стічних вод у процесах очистки від каламутності, барвників і деяких іонів важких металів. Встановлено інтервали рН ефективної роботи синтезованого зразка

Рік видання: 
2010
Номер: 
2
УДК: 
546:543.226
С. 149—152, укр., Іл. 4. Табл. 2. Бібліогр.: 7 назв
Література: 

1. Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды: Свойства. Получение.Применение. — Л.: Химия, 1987. — 208 с.
2. Lerczyski S., Kurcharski J. Nowy koagulant do oczyszczania wody i sciekow // Przem. Chem. — 1965. — 44, N 8. — S. 453—455.
3. Лапінський А.В., Супрунчук В.І., Астрелін І.М. та ін. Дослідження стадії сірчанокислотного розкладу каолінового концентрату при отриманні на його основі алюмінієвого коагулянта // Хім. промисловість. — 1994. — № 5-6. — С. 36—38.
4. Hoibye L., Clauson-Kaas J., Wenzel H. et al. Sustainability assessment of advanced wastewater treatment technologies // Water Science Technology. — 2008. — 5, N 5. — Р. 963—968.
5. Кримець Г.В., Астрелін І.М., Толстопалова Н.М., Супрунчук В.І. Термоефекти процесу сульфатизації каоліну // Зб. наук. праць Дніпродзержинського держ.техн. ун-ту. Технічні науки. Тем. випуск “Сучасні проблеми технології неорганічних речовин”. — Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2008. — С. 43—46.
6. Кримець Г.В., Астрелін І.М., Толстопалова Н.М. та ін. Механізм взаємодії сульфатної кислоти з каоліном //Вісн. НТУ “Харківський політехнічний інститут”. — 2010. — № 11. — С. 35—43.
7. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / Під ред. А.К. Запольського. — К.: Лібра, 2000. — 552 с.

Текст статтіРозмір
2010-2-24.pdf222.22 КБ

Тематичні розділи журналу

,