Якісний аналіз нелінійних біфуркаційних ефектів у диференціальних моделях динамічних процесів

Розглянуто питання одночасного виникнення кількох біфуркацій у системі двох диференціальних рівнянь. Досліджено особливості топології фазового простору системи в околі вироджених точок біфуркаційних діаграм. Проведено порівняльну характеристику результатів чисельного моделювання динаміки рівня емпатії з результатами відповідного емпіричного дослідження

Рік видання: 
2010
Номер: 
2
УДК: 
519.8
P. 50—54, uk, Fig. 3. Tabl. 1. Refs.: 10 titles
Література: 

1. Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях. — М.: Наука, 1987. — 158 с.
2. Кузенков О.О., Зайцева Т.А. Біфуркаційний аналіз диференціальної моделі динаміки субпопуляцій //Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. — 2009. — С. 25—31.
3. Кузенков О.О., Чернишенко В.С. Чисельний аналіз динаміки гетерогенних популяцій // Питання прикл. математики і мат. моделювання. — Дніпропетровськ, 2007. — С. 337—346.
4. Кузенков О.О. Дослідження топологічних та аналітичних взаємозв’язків у моделях математичної екології // Там же. — 2009. — С. 273—278.
5. Кузьмин Р.Н., Савенкова Н.П., Фроликов П.Б. Пространственно неоднородная модель развития социальной напряженности отдельно взятого региона //Социология. — 2003. — № 16. — С. 86—99.
6. Савченко Т.Н. Развитие математической психологии: история и перспективы // Психолог. журн. — 2002. — 23, № 5. — С. 32—41.
7. Кемпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии прикладных исследованиях. — СПб.: Соц.-психолог. центр, 1996. — 392 с.
8. Литтл Т.Д., Гордеева Г.О. Метод моделирования с помощью линейных структурних уравнений: применение в контексте анализа кросс-культурных данных //Психолог. журн. — 1997. — № 4. — С. 96—109.
9. Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія: Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 360 с.
10. Магницкий Н.А., Сидоров Н.А. Новые методы хаотической динамики. — М.: Едиториал, 2004. — 59 с.

Текст статтіРозмір
2010-2-8.pdf405.32 КБ