Селективне вилуговування карбонатів з українських фосфоритів лактатною кислотою

Проведено вибір органічної кислоти для попередньої декарбонізації низькоякісної української фосфатної сировини. Визначено, що найбільш ефективною в дослідженому процесі є лактатна кислота. Наведено ІЧ-спектри вихідного фосфориту (Ратнівського родовища) та обробленого лактатною та хлоридною кислотами, які свідчать, що після оброблення фосфориту лактатною кислотою інтенсивність смуги коливання, яка відноситься до карбонатного іона кальциту, зменшується.

Рік видання: 
2010
Номер: 
3
УДК: 
66.011
С. 56—59, укр., Іл. 1. Табл. 1. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Abdel-Zaher M.A. Physical and thermal treatment of phosphate ores – An overview // Int. J. Miner. Process. — 2008. — 85. — P. 59—84.
2. Черненко В.Ю., Астрелин И.М., Лапинский В.А., Донцова Т.А. Экологически безопасная технология биовыщелачивания фосфоритов // Матер. Междунар. науч.-техн. конф. “Ресурсо- и энергосберегающие технологии и оборудование, экологически безопасные технологии”, Минск, 19—20 ноября 2008 г. — Минск, Белорус. гос. технолог. ун-т, 2008. — С. 137—138.
3. Донцова Т.А., Астрелин И.М., Найденко С.В. Биовыщелачивание карбонатов из бедных украинских фосфоритов молочной кислотой // Вісн. НТУ “ХПІ”: Зб. наук. праць. Тем. вип. “Хімія, хімічна технологія та екологія”. — Харків: НТУ “ХПІ”. — 2010. — № 13. — С. 24—29.
4. Волова Т.Г. Биотехнология. — Новосибирск: Изд-во Сиб. отд. РАН, 1999. — 252 с.
5. Кельман Ф.Н., Бруцкус Е.Б., Ошерович Р. Х. Методы анализа при контроле производства серной кислоты и фосфорных удобрений. — М.: Химия, 1965. — 345 с.
6. Черногуб Н.А., Астрелін І.М., Манчук Н.М. Про будову мінералів гратки апатиту // Доп. НАН України. — 1998. — № 9. — С. 144—147.
7. Сеньковский Ю.Н. Фосфориты Запада Украины. — К.: Наук. думка, 1989. — 144 с.
8. Yaneva V., Petrov O., Petkova V. Structural and spectroscopic studies of mechanochemically activated nanosized apatite from Syria // Mater. Research Bulletin. — 2009. — 44. — P. 693—699.

Текст статтіРозмір
2010-3-10.pdf236.48 КБ

Тематичні розділи журналу

,