Взаємозв’язок хімії поверхні і властивостей активного вугілля марки СКН

Синтезовано зразки активного вугілля з різним вмістом гетероатомів азоту і кисню, а також поверхневих функціональних груп. Визначено питому площу поверхні і загальний об’єм пор отриманого вугілля. Досліджено поведінку синтезованого вугілля в модельних окисно-відновних процесах — електрохімічного відновлення кисню і каталітичного розкладання пероксиду водню. На основі отриманих даних охарактеризовано вплив хімії поверхні і пористості на електронодонорну здатність азоті кисневмісного активного вугілля та зроблено висновок про перспективу його застосування як електрокаталізатора паливних елементів.

Рік видання: 
2010
Номер: 
3
УДК: 
546.06; 544.032.76:723.54
С. 67—72, укр., Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Matter P.H., Zhang L., Ozkan U.S. The role of nanostructure in nitrogen-containing carbon catalysts for the oxygen reduction reaction // J. of Catalysis. — 2006. — 239. — P. 83—96.
2. Maldonado S., Stevenson K.J. Influence of nitrogen doping on oxygen reduction electrocatalysis at carbon nanofiber electrodes // J. Phys. Chem. B. — 2005. — 109. — Р. 4707—4716.
3. Strelko V.V., Kartel N.T., Dukhno I.N. et al. Mechanism of reductive oxygen adsorption on active carbons with various surface chemistry // Surf. Sci. — 2004. — 548, № 1-3. — P. 281—290.
4. А.с. 820160 (СССР). Способ получения азотсодержащего углеродного адсорбента / В.В. Стрелко, В.И. Галинская, В.М. Давыдов и др. — 1980.
5. Ставицкая С.С., Стрелко В.В., Цыба Н.Н. и др. Пути направленного регулирования катализной активности углеродных материалов из разного сырья // Экотехника и ресурсосбережения. — 2006. — № 4. — С. 12— 19.
6. Strelko V.V., Kuts V.S., Thrower P.A. Molecular structure of active carbons containing heteroatoms of B, P and N in graphite-like matrix // Carbon. — 2000. — 38. — Р. 1499—1501.

Текст статтіРозмір
2010-3-12.pdf260.62 КБ

Тематичні розділи журналу

,