Вплив поляризації допоміжного електрода на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах

Доведено, що вигляд перехідної характеристики амперометричного сенсора може однозначно вказати на надмірну поляризованість допоміжного електрода як першопричину нестабільного сигналу або тривалого перехідного часу. Це дає змогу без проведення додаткових складних досліджень достовірно виявити критичне зниження площі контакту витратного матеріалу допоміжного електрода (потенціалвизначальної речовини) із струмопровідним його скелетом, що викликає різке зростання поляризованості.

Рік видання: 
2010
Номер: 
3
УДК: 
541.138.2
С. 94—99, укр., Іл. 8. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Чвірук В.П., Герасименко Ю.С., Поляков С.Г. Електрохімічний моніторинг техногенних середовищ. — К.:Академперіодика, 2007. — 322 с.
2. Чвірук В.П., Букет О.І., Косогін О.І., Ващенко О.М. Перехідні процеси в сенсорних системах з газодифузійними електродами // Вісн. НТУ “ХПІ”. Вип. “Хімія, хімічна технологія та екологія”. — Харків: НТУ “ХПІ”. — 2008. — № 16. — С. 19—23.
3. Патент 43422 Україна, МКИ G 01 N 27/28, 27/40, 27/413. Електрохімічна комірка для кількісного визначення кисневмісних окислювальних газів у повітрі / В.П. Чвірук, О.І. Букет, О.В. Лінючева. — № 98020868; Заявл. 18.02.1998; Опубл. 17.12.2002, Бюл. № 11.
4. Chviruk V.P., Linyucheva O.V., Buket O.I. On the nature of transitim processes in ammetric gas sensor based on solid proton electrolytes // Electrochimica Acta. — 1997. — 42, N 20-22. — P. 3155—3165.
5. Чвірук В.П., Букет О.І. Вихід за струмом озону на свинцевому аноді в ортофосфорній кислоті // Вісн.Львів. ун-ту. Сер. хімічна. — 2002. — Ч.1. — С. 226—228

Текст статтіРозмір
2010-3-17.pdf343.53 КБ

Тематичні розділи журналу

,