Вплив сполук цезію на властивості каталізатора низькотемпературної конверсії оксиду вуглецю. Промотування нітратом цезію

Досліджено вплив промотуючих добавок Cs на каталітичну активність, селективність, стабільність, а також кристалічну структуру і морфологію Cu-Zn-Al-каталізатора низькотемпературної конверсії CO. Випробувано два варіанти внесення промотору: у прожарену і карбонатну каталізаторні маси. Встановлено, що внесення Cs в кількостях 1 і 3 % дає можливість зменшити вихід побічного метанолу в три і шість разів, відповідно. Добавки нітрату цезію знижують активність каталізатора в цільовому процесі конверсії СО пропорційно кількості промотору. Цезій виявляє негативну спікаючу дію на кристалічну структуру і термостабільність каталізатора. Промотуючий ефект Cs пов’язаний з його впливом на фазовий склад каталізатора.

Рік видання: 
2010
Номер: 
3
УДК: 
66.097.3
P. 112—118, укр., Fig. 3. Tabl. 2. Refs.: 10 titles
Література: 

1. Муренкова А.А., Маркова А.С., Литовченко Н.Н. и др. //Сб. “Технология синтетического метанола”. — М.:НИИТЭХИМ, 1989. — С. 31.
2. Курина Л.Н., Итина Г.В., Леонов В.С., Сущая Л.Э.Физико-химические основы синтеза метанола // Тез.докл. 3-го Всесоюз. сов. “Метанол-3”. — Новомосковск, 1986. — С. 45.
3. Костров В.В. и др. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. — 1988. — 31, № 1. — С. 62—6.
4. Бремер Г., Вендлант К.П. Введение в гетерогенный катализ. — М.: Мир, 1981. — 94 с.5. 5. Патент Франції № 2490215. Paggini Alberto, Lagana Vincenzo, Manara Giovanni, Fattore Vittorio. Procede pour la preparation de mélanges de methanol et d'alcools superieurs et mélanges ainsi obtenus. 14.09.1981, publ.19.03.1982.
6. Патент Великобританії № 2110558 А. Fattore Vittoro, Notary Bruno, Paggini Alberto, Lagana Vincenzo. Catalyst and its use for producing methanol/higher alcohol mixtures. 05.11.1982, publ. 22.06.1983.
7. Патент US 5530168. Underwood R.P., Toseland B.A., Dahl T.A., Hugo J.F. Process for synthesis of C. sub.2 + Aliphatic alcohol in a slurry reactor comprising an in-situ catalyst impregnation step. June 25, 1996.
8. ТУ У 6-04687873.047—2000. Каталізатор мідь-цинкалюмінієвий (СНМ-У, СНК-2).
9. Овсиенко О.Л., Родин Л.М., Сидоренко Л.П. Методики тестирования и их использование для исследования медьсодержащих катализаторов // Катализ в промышленности. — 2004. — № 2 . — С. 27—34.
10. Овсиенко О.Л., Родин Л.М., Сидоренко Л.П. Медьцинк-алюминиевые катализаторы синтеза метанола //Укр. хим. журн. — 1998. — № 7-8. — С. 97—102.

Текст статтіРозмір
2010-3-20.pdf294.97 КБ

Тематичні розділи журналу

,