Одержання солом’яних волокнистих напівфабрикатів пероцтовим способом делігніфікації

Досліджено вплив основних технологічних параметрів процесу отримання солом’яних волокнистих напівфабрикатів пероцтовим способом делігніфікації. Отримано рівняння регресії процесу одержання солом’яних волокнистих напівфабрикатів з використанням методу повного факторного експерименту. Визначено основні характеристики процесу пероцтової делігніфікації пшеничної соломи.

Рік видання: 
2010
Номер: 
3
УДК: 
676.18
С. 42—49, укр., Іл. 1. Табл. 7. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Сырье солома // Целлюлоза. Бумага. Картон. — 2007. — № 2. — С. 7.
2. Технология целлюлозно-бумажного производства: В 3 т. — СПб., 2003. — Т. 1. Сырье и производство полуфабрикатов. Ч. 2. Производство полуфабрикатов. — 633 с.
3. Примаков С.П., Барбаш В.А., Черьопкіна Р.І. Виробництво сульфітної та органосольвентної целюлози. — К.: ЕКМО, 2009. — 280 с.
4. Пен Р.З., Бышев А.В., Шапиро И.Л. и др. Низкотемпературная окислительная делигнификация древесины. Активность катализаторов окисления лигнина пероксидом водорода // Химия растительного сырья. — 2001. — № 1. — С. 43—48.
5. Примаков С.П., Антоненко Л.П., Барбаш В.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технологія целюлози”. — К.: ЕКМО, 2003. — 71 с.
6. Зильберглейт М.А., Резников В.М. Изучение основных закономерностей делигнификации древесины водными растворами органических надкислот. — Минск: Белорусский технол. ин-т, 1981. — 15 с. / Деп. В НИИТЭХИМ. — № 503. — ХП-Д81.
7. Бондарь А.Г., Статюха Г.А., Потяженко И.А. Планирование эксперимента при оптимизации процессов химической технологии. — К.: Вища шк., 1980. — 264 с.
8. Статюха Г.О., Складаний Д.М. Планування оптимального експерименту. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. — К.: Політехніка, 2004. — 36 с.
9. Кузнецова С.А., Яценкова О.В., Данилов В.Г. и др. Делигнификация древесины осины уксусной кислотой в присутствии пероксида водорода и гетерогенного катализатора TiO2 // Химия растительного сырья. — 2007. — № 4. — С. 21—24.
10. Барбаш В.А., Примаков С.П., Дейкун І.М., Трембус І.В. Методичні вказівки до виконання розрахунків кінетичних характеристик процесів делігніфікації рослинної сировини. — К.: НТУУ “КПІ”, 2000. — 27 с.

Текст статтіРозмір
2010-3-8.pdf341.01 КБ

Тематичні розділи журналу

,