Абразивна зносостійкість комплексних дифузійних покриттів при наявності титану, ванадію, хрому та алюмінію на сталі У8А

Наведено результати досліджень впливу дифузійної металізації титаном, ванадієм, хромом на фазовий склад, структуру та абразивну зносостійкість сталі У8А. Абразивна зносостійкість визначалась двома методами: закріпленим та вільним абразивом, в якості якого використовувався в обох методах карбід бору. Встановлено, що дифузійні покриття за участю карбідів, нітридів перехідних металів, інтерметалідів підвищують абразивну зносостійкість сталі У8А в 2,1–4,3 раза. Показано вплив мікротвердості та тріщиностійкості, яка визначалась за методом кінетичної мікротвердості, на абразивну зносостійкість.

Рік видання: 
2010
Номер: 
5
УДК: 
621.785
С. 93–96, укр., Іл. 1. Табл. 1. Бібліогр.: 14 назв.
Література: 

1. Лоскутов В.Ф., Хижняк В.Г., Куницкий Ю.А. и др. Диффузионные карбидные покрытия. — К.: Техника, 1991. — 168 с. 2. Самсонов Т.В., Епик А.П. Тугоплавкие покрытия. — М.: Металлургия. — 400 с.
3. Лахтин Ю.М., Арзамасов Б.Н. Химико-термическая обработка металлов. — М: Металлургия, 1985. — 256 с.
4. Хрущов М.М., Бабичев М.А. Абразивное изнашивание. — М.: Наука, 1970.
5. Брыков Н.Н., Брыков М.Н. Проблема сопротивляемости сталей и сплавов абразивному изнашиванию // Пробл. трибології. — Хмельницький: ТУП, 2006. — № 1. — С. 93—97.
6. Torrance A.A. Modelling abrasive wear // Wear. — 2005. — 258. — Р. 281—293.
7. Хижняк В.Г., Король В.И. Состав и некоторые свойства карбидных покрытий на стали ХВГ // Изв. вузов. Черная металлургия. — 2002. — № 9. — С. 67—68.
8. Хижняк В.Г., Лоскутова Т.В., Москаленко Ю.Н., Король В.І. Структура та зносостійкість карбідних покриттів з ніобієм та хромом на сталі У8А // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2002. — № 6. — С. 94—97.
9. Виноградов В.Н., Сорокин Т.М., Колокольников М.Г. Абразивное изнашивание. — М.: Машиностроение, 1990. — 224 с.
10. Дворук В.I., Герасимова О.В. Вплив структурного стану на абразивне руйнування сталі. Тертя та зношування // Наук.-техн. збірник. — К.: НАУ, 2007. — Вип. 47. — С. 82—94.
11. Lamy В. Effect оf britness and sliding speed on the morphology of surface scrating in abrasive of erosive process // Tribology Int. — 1984. — 17, N 1. — Р. 35—38.
12. Evans A.G., Gulden M.E., Rossenblatt M. Impact damage in brittle materials in the elastics response regime // Proc. Roy, Lond., Ser. A. — 1978. — 361, N 1706. — Р. 343— 365.
13. Хижняк В.Г., Помарин Ю.М., Курило Н.А., Медова Ц.Ю. Диффузионные покрытия на основе карбидов титана, ванадия и хрома на стали У8А // Соврем. электрометаллургия. — 2007. — № 4. — С. 30—33.
14. Хижняк В.Г., Дудка А.И., Хижняк О.В. Определение микрохрупкости карбидных покрытий с использованием методов технической микротвердости // Изв. вузов. Черная металлургия. — 1996. — № 9. — C. 83.

Текст статтіРозмір
2010-5-13.pdf230.59 КБ

Тематичні розділи журналу

,