Термодинамічне підґрунтя екологічно безпечної технології розчинення карбонатвмісної полімінеральної сировини біогенними чинниками

Проведено дослідження органічних карбонових кислот – лактатної та оксалатної, які здатні синтезувати мікроорганізми ґрунтів в умовах природного середовища, та обґрунтовано доцільність їх використання для вилуговування полікарбонатних мінералів як на стадії збагачення бідної сировини, так і при отриманні цільових похідних компонентів. Із врахуванням термодинамічних розрахунків та експериментальних даних підтверджено можливість використання органічних кислот для розчинення карбонатних мінералів. Лактатна та оксалатна кислоти досить активно розчиняють кальцит (CaCO3) і магнезит (MgCO3), але доломіт (CaMg(CO3)2) – дуже повільно.

Рік видання: 
2010
Номер: 
5
УДК: 
66.061.34:579.66
С. 145–152, укр., Іл. 4. Табл. 2. Бібліогр.: 20 назв.
Література: 

1. Аренс В.Ж., Черняк А.С. Химические аспекты новых методов добычи полезных ископаемых // Горный информационно-аналитич. бюлл. (науч.-техн. журнал). — 2005. — № 3. — С. 190—197.
2. Каравайко Г.И. Биогеотехнология металлов: Практическое руководство. — М.: ГКНТ, 1989. — С. 42—43.
3. Минеев Г.Г. Биометаллургия золота. — М.: Металлургия, 1989. — 160 с.
4. Campbell S.C., Olson G.J., Clark T.R., McFeters G. Biogenic production of cyanide and its application to gold recovery // J. Ind. Microbiol. Biotechnol. — 2001. — 26, N 1. — P. 134—139. 5. Ульберг З.Р., Грузина Т.Г., Перцов Н.В. Коллоидно-химические свойства биологических наносистем. Биомембраны // Коллоидно-химические основы нанонауки. — К.: Академпериодика, 2005. — С. 199—237.
6. Васильев В.П. Термодинамические свойства растворов электролитов. — М.: Высш. школа, 1982. — 320 с.
7. Альберт А., Сержент Е. Константы ионизации кислот и оснований. — М.; Л.: Химия, 1964. — 180 с.
8. Батлер Д.Н. Ионные равновесия. — Л.: Химия, 1973. — 446 с.
9. Наумов Г.Б., Рыженко Б.Н., Ходаковский И.Л. Справочник термодинамических величин. — М.: Атомиздат, 1971. — 240 с.
10. Яценко Г.М., Бабынин А.К., Гурский Д.С. и др. Месторождения золота в гнейсовых комплексах докембрия Украинского щита. — К.: Геоинформ, 1998. — 256 с.
11. Тугаринов А.И., Балашов Ю.А., Гаврилова Л.К. Распределение редкоземельных элементов в Криворожской серии нижнего протерозоя // Геохимия. — 1973. — № 1. — С. 28—33.
12. Астрелін І.М., Запольський А.К., Супрунчук В.І., Прокоф’єва Г.М. Теорія процесів виробництв неорганічних речовин. — К.: Вища шк., 1992. — 398 с.
13. Хоулт Дж., Криг Н., Стейли Дж., Уилльямс С. Определитель бактерий Берджи. — М.: Мир, 1997. — Т. 1. — 430 с.; Т. 2. — 800 с.
14. Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум по микробиологии. — М.: Дрофа, 2004. — 256 с.
15. Кононський О.І. Органічна хімія. — К.: Вища шк., 2002. — 248 с.
16. Колекція культур промислових мікроорганізмів // www.genetika.ru.
17. Сталл Д., Вестрам Э., Зинке Г. Химическая термодинамика органических соединений. — М.: Мир, 1971. — 808 с.
18. Киреев В.А. Методы практических расчетов в термодинамике химических реакций. — М.: Химия, 1975. — 536 с.
19. Зинюк Р.Ю., Позин М.Е. Термодинамический анализ химических систем в технологии неорганических веществ. — Л.: ЛТИ, 1977. — 84 с.
20. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. — М.: Изд-во МГУ, 1971. — 400 с.

Текст статтіРозмір
2010-5-21.pdf373.13 КБ

Тематичні розділи журналу

,