Вплив складу інструмента і режимів тонкого алмазного шліфування на шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин

У статті наведено результати експериментального дослідження впливу складу інструменту та режимів тонкого алмазного шліфування на шорсткість поверхонь нових композитних підшипників ковзання поліграфічних машин. Виявлено основні зако-номірності формування шорсткості поверхонь оброблення та їх залежність від режи-мів різання. Визначено, що зернистість, матеріал зв’язки алмазного круга істотно впливають на параметр шорсткості поверхонь Ra. Виявлено, що найвищі показники параметра шорсткості забезпечуються при застосуванні шліфувальних кругів із синтетичного алмазу зернистістю 14–28 мкм на бакелітно-гумовій зв’язці. Показано, що основні закономірності тонкого прецизійного алмазного шліфування нових компо-зитних матеріалів збігаються при плоскому, круглому зовнішньому та внутрішньому шліфуванні. Наведено технологічні режими для плоского, круглого зовнішнього та внутрішнього алмазного шліфування деталей тертя з нових композиційних матеріа-лів. Розроблено технологічні рекомендації для промисловості з вибору шліфувальних інструментів і режимів різання, які забезпечують високі вимоги до якості поверхонь оброблення нових композитних підшипників поліграфічних машин.

Рік видання: 
2013
Номер: 
5
УДК: 
621.923.6:621.318.4:621.002.3
С. 80–86., укр., Іл. 2. Табл. 4. Бібліогр.: 21 назва.
Література: 

1. Підшипниковий композиційний матеріал на основі інструментальної сталі: Пат. України № 60522, МПК С22С33/02 (2006.01) / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок та ін. — Опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.
2. Роїк Т.А., Гавриш А.П., Гавриш О.А. Сучасні системи технологій заготівельного виробництва в машинобудуванні: Монографія. — К.: ЕКМО, 2010. — 212 с.
3. Новітні технології виробництва стандартизованих виробів: Монографія / О.А. Гавриш, Ю.Ю. Віцюк, Т.А. Роїк та ін. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012. — 204 с.
4. Антифрикційний композиційний матеріал на основі сталі: Пат. України № 59768 А, МКИ С22С33/02 / Т.А. Роїк. — Опубл. 15.09.2003, Бюл. № 9.
5. Роик Т.А. Подшипниковые высокотемпературные материалы на основе металлических порошков-отходов // Зб. наук. статей “Техніка майбутнього”. — Одеса: Вид-во Одеського морського ун-ту. — 1999. — № 1. — С. 3—7.
6. Новітні технології фінішного оброблення композиційних підшипників ковзання для жорстких умов експлуатації / А.П. Гавриш, О.О. Мельник, Т.А. Роїк та ін. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012. — 196 с.
7. Вплив технології виготовлення та магнітно-абразивної обробки на властивості високошвидкісних підшипників / О.О. Мельник, Ю.Ю. Віцюк, А.П. Гавриш, Т.А. Роїк // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Машинобудування. — 2010. — № 59. — С.75—78.
8. Принципи одержання композиційних зносостійких матеріалів на основі відходів інструментального виробництва / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок та ін. // Междунар. сб. науч. трудов “Прогрессивные технологии и системы машиностроения”. — Донецк: ДонНТУ, 2012. — Вып. 1-2 (43). — С. 261—265.
9. Вплив абразивного інструменту на шорсткість поверхонь композитних підшипників поліграфічної техніки при тонкому шліфуванні / А.П. Гавриш, А.В. Шевчук, Т.А. Роїк та ін. // Технологія і техніка друкарства. — 2012. — № 3 (37). — С. 119—127.
10. Силове поле при тонкому абразивному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних сплавів для друкарської техніки / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк // Междунар. сб. науч. трудов “Прогрессивные технологии и системы машиностроения”. — Донецк: ДонНТУ, 2013. — Вып. 1-2 (45). — С. 35—41.
11. Ардамацкий А.Л. Алмазная обработка оптических деталей. — Л.: Машиностроение, 1989. — 287 с.
12. Бакуль В.Н., Захаренко Н.П. Справочник по алмазной обработке металлорежущего инструмента. — К.: Техніка, 1971. — 312 с.
13. Байкалов А.К. Введение в теорию шлифования. — К.: Наук. думка, 1978. — 207 с.
14. Гавриш А.П., Мельничук П.П. Фінішна алмазно-абразивна обробка магнітних матеріалів: Монографія. — Житомир: Вид-во ЖДТУ, 2004. — 551 с.
15. Грабченко А.И. Расширение технологических возможностей алмазного шлифования. — Харьков: Вища школа, 1985. — 298 с.
16. Захаренко Н.П. Алмазные инструменты и процессы обработки. — К.: Техніка, 1980. —216 с.
17. Маслов Е.Н. Теория шлифования материалов. — М.: Машиностроение, 1974. — 320 с.
18. Маталин А.А. Технологические методы повышения долговечности деталей машин. — К.: Техніка, 1971. — 144 с.
19. Резников А.Н. Краткий справочник по алмазной обработке. — Куйбышев: Машиностроение, 1987. — 312 с.
20. Чеповецкий И.Х. Основы финишной алмазной обработки. — К.: Наук. думка, 1980. — 312 с.
21. Ящерицын П.И. Прогрессивная технология финишной обработки деталей. — Минск: Беларусь, 1989. — 312 с.

Текст статтіРозмір
2013-5-10.pdf288.28 КБ

Тематичні розділи журналу

,