Зниження рівня підсиленої люмінесценції при імпульсному режимі генерації

Показано, що істотні втрати енергії в лазерах з модульованою добротністю зумовлені посиленою люмінесценцією. Експериментально підтверджено скорочення часу релаксації системи активних центрів за високого рівня інверсії населеності робочих рівнів. Запропоновано спосіб зниження втрат на посилену люмінесценцію використанням складних імпульсів збудження. Проведено аналіз використання “подвійного” і “складного” імпульсів накачування. Збуд¬ження “подвійним” імпульсом показало можливість зниження втрат на 7–10 %; “складний” імпульс накачування забезпечує підвищення вихідної енергії більш ніж на 20 % порівняно з “гладким” імпульсом накачування з тією ж енергією. Показано, що збільшення енергетичної ефективності перетворення енергії при “складному” збудженні супроводжується підвищенням стабільності вихідної енергії. Однак цей метод не є тривіальним і вимагає строгого узгод¬ження періоду проходження коротких пічків з геометричними розмірами кристалів. Запропонований метод збудження лазера може бути успішно використаний у моноімпульсних передавачах лазерно-локаційних станцій і системах дистанційного зондування.

Рік видання: 
2013
Номер: 
5
УДК: 
621.378.325
С. 103–106., укр., Іл. 5. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Денищик Ю.С., Мурга В.В. Управление электрооптическим затвором оптического квантового генератора по заданному уровню люминесценции активной среды // Приборы и техника эксперимента. — 1986. — № 6. — С. 160—163.
2. Микаэлян А.Л., Тер-Микаелян М.Л., Турков Ю.Г. Оптические генераторы на твердом теле. — М.: Сов. радио, 1967. — 384 с.
3. Денищик Ю.С. Учет взаимного влияния инверсной заселенности и плотности люминесценции при оценке энергетической эффективности накачки трехуровневой среды в нестационарном режиме // Журнал прикладной спектроскопии. — 1988. — 51, № 5. — С. 777—781.
4. Звелто О. Принципы лазеров / Пер. с англ. — СПб: Лань, 2008. — 720 с.
5. Айрапетян В.С., Ушаков О.К. Физика лазеров. — Новосибирск: СГГА, 2012. — 134 с.
6. M.G. Benedict et al., Superradiance. Bristol; Philadelphia: Inst. Phys. Publ., 1996, p. 326.
7. Мурга В.В., Мурга Е.В. Динамики поляризации активных центров твердотельных лазеров при импульсном возбуждении // Сб. научн. тр. ДонГТУ. — Алчевск: ДонГТУ, 2008. — Вып. 27 — С. 459—463.
8. N.P. Barnes and B.M. Walsh, “Amplified spontaneous emission — application to Nd:YAG lasers”, J. Quantum Electron., vol. 35, no. 1, p. 101, 1999.
9. Трохимчук П.П. Влияние излучательной и безызлучательной релаксации на процессы квантовой электроники и релаксационной оптики // Вестник БГУ. Сер. 1. — 2010. — № 3. — С. 35—39.

Список літератури у транслітерації: 

1. Denishchik I͡U.S., Murga V.V. Upravlenie ėlektroopticheskim zatvorom opticheskogo kvantovogo generatora po zadannomu urovni͡u li͡uminest͡sent͡sii aktivnoĭ sredy // Pribory i tekhnika ėksperimenta. – 1986. – # 6. – S. 160–163.
2. Mikaėli͡an A.L., Ter-Mikaeli͡an M.L., Turkov I͡U.G. Opticheskie generatory na tverdom tele. – M.: Sov. radio, 1967. – 384 s.
3. Denishchik I͡U.S. Uchet vzaimnogo vlii͡anii͡a inversnoĭ zaselennosti i plotnosti li͡uminest͡sent͡sii pri ot͡senke ėnergeticheskoĭ ėffektivnosti nakachki trekhurovnevoĭ sredy v nestat͡sionarnom rezhime // Zhurnal prikladnoĭ spektroskopii. – 1988 . – 51, # 5. – S. 777–781.
4. Zvelto O. Print͡sipy lazerov / Per. s angl. – SPb: Lan', 2008. – 720 s.
5. Aĭrapeti͡an, V.S., Ushakov O.K. Fizika lazerov. – Novosibirsk: SGGA, 2012. – 134 s.
6. M.G. Benedict et al., Superradiance. Bristol; Philadelphia: Inst. Phys. Publ., 1996, p. 326.
7. Murga V.V., Murga E.V. Dinamiki poli͡arizat͡sii aktivnykh t͡sentrov tverdotel'nykh lazerov pri impul'snom vozbuzhdenii // Sb. nauchn. tr. DonGTU. – Alchevsk: DonGTU, 2008. – Vyp. 27 – S. 459 – 463.
8. N.P. Barnes and B.M. Walsh, “Amplified spontaneous emission – application to Nd:YAG lasers”, J. Quantum Electron., vol. 35, no. 1, p. 101, 1999.
9. Trokhimchuk P.P. Vlii͡anie izluchatel'noĭ i bezyzluchatel'noĭ relaksat͡sii na prot͡sessy kvantovoĭ ėlektroniki i relaksat͡sionnoĭ optiki // Vestnik BGU. Ser. 1. – 2010. – # 3. – S. 35–39.

Текст статтіРозмір
2013-5-14.pdf330.54 КБ