Способи створення пошарової системи із рудно-флюсо-паливних композицій з підвищеним вмістом твердого палива

Експериментально досліджено чотири способи отримання котунів з рудно-флюсових композицій з підвищеним вмістом твердого палива, що базуються на поєднанні процесів згрудкування вихідних сировинних матеріалів і їх спікання за температури 1593–1598 К: 1) тверде паливо змішувалося з вихідними шихтовими матеріалами безпосередньо перед їх згрудкуванням; 2) паливо накочувалось на поверхню гранул крупністю 10–15 мм, і лише потім котуни підлягали випаленню; 3) варіантні частинки твердого палива (50 %) змішувались із сировинними шихтовими матеріалами перед їх згрудкуванням, а решта накочувалась на поверхню гранул з подальшою імітацією реального процесу змішування котунів із твердим паливом у барабанному змішувачі; 4) тверде паливо в кількості 40 % змішувалось із сировинними шихтовими матеріалами перед їх згрудкуванням, 40 % твердого палива наносилось на поверхню сирих гранул з імітацією процесу барабанного згрудкування, а 20 % залишкового палива наносилось на гранули перед завантаженням їх у піч. Міцність на стиснення випалених офлюсо¬ваних котунів, що містять підвищену кількість твердого порохнявого палива, змінюється в межах 1,9–2,45 кН/котун і не характеризується високими показниками, хоча і перевищує вимоги Держстандарту на 0,5–0,95 кН/котун. Визначено вміст монооксиду заліза (FeO) і заліза металевого (Feмет) в офлюсованих котунах після їх випалення і встановлено, що FeO змінюється в межах 21,5–27,2 %, Feмет – 11,2–18,9 %. Максимальний ріст цих показників спостерігається у випалених котунах, виготовлених за четвертим варіантом. Підвищення вмісту FeO і особливо Feмет у компактному випаленому шихтовому матеріалі свідчить, що застосування такої технології сприяє росту ступенів дисоціації гематиту і металізації в кінцевому продукті та підвищенню його металургійних властивостей.

Рік видання: 
2013
Номер: 
6
УДК: 
621.745.55
С. 73–77., Іл. 3. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Перегудов В.В., Грицина А.Е., Драгун Б.Т. Современное состояние и перспективы развития железорудной промышленности Украины // Металлургическая и горнорудная промышленность. — 2010. — № 2. — С. 12—16.
2. Исследование некоторых закономерностей процесса окомкования гематитовых концентратов / И.С. Вохлякова, С.И. Покаленко, Р.А. Полуяхтов и др. // Сталь. — 2010. — № 9. — С. 30—32.
3. Ладыгичев М.Г., Майзель Г.М., Баранов М.С. Особенности тепловой обработки окатышей с добавкой в шихту твердого топлива. Сообщение 1 и 2 // Теплотехнические исследования процессов и агрегатов в черной металлургии. — М.: Металлургия, 1986. — С. 17—21.
4. О применении твердого топлива на обжиговых машинах / С.Н. Евстюгин, В.И. Клейн, В.В. Брагин и др. // Сталь. — 2009. — № 8. — С. 8—11.
5. Модель М.С., Лядова В.Я., Чугунова Н.В. Ферритообразование в железорудном сырье. — М.: Наука, 1990. — 152 с.
6. Першуков А.А., Соболев А.В. Справочник рабочего фабрики окомкования. — Челябинск: Металлургия, 1988. — С. 36—49.
7. Юрьев Б.П., Спирин Н.А. Результаты исследования процесса окисления железорудных окатышей // Сталь. — 2011. — № 9. — С. 9—12.

Список літератури у транслітерації: 

1. Peregudov V.V., Grit͡sina A.E., Dragun B.T. Sovremennoe sostoi͡anie i perspektivy razvitii͡a zhelezorudnoĭ promyshlennosti Ukrainy // Metallurgicheskai͡a i gornorudnai͡a promyshlennost'. – 2010. – # 2. – S. 12–16.
2. Issledovanie nekotorykh zakonomernosteĭ prot͡sessa okomkovanii͡a gematitovykh kont͡sentratov / I.S. Vokhli͡akova, S.I. Pokalenko, R.A. Polui͡akhtov i dr. // Stal'. – 2010. – # 9. – S. 30–32.
3. Ladygichev M.G., Maĭzel' G.M., Baranov M.S. Osobennosti teplovoĭ obrabotki okatysheĭ s dobavkoĭ v shikhtu tverdogo topliva. Soobshchenie 1 i 2 // Teplotekhnicheskie issledovanii͡a prot͡sessov i agregatov v chernoĭ metallurgii. – M.: Metallurgii͡a, 1986. – S. 17–21.
4. O primenenii tverdogo topliva na obzhigovykh mashinakh / S.N. Evsti͡ugin, V.I. Kleĭn, V.V. Bragin i dr. // Stal'. – 2009. – # 8. – S. 8–11.
5. Model' M.S., Li͡adova V.I͡A., Chugunova N.V. Ferritoobrazovanie v zhelezorudnom syr'e. – M.: Nauka, 1990. – 152 s.
6. Pershukov A.A., Sobolev A.V. Spravochnik rabochego fabriki okomkovanii͡a. – Cheli͡abinsk: Metallurgii͡a, 1988. – S. 36–49.
7. I͡Ur'ev B.P., Spirin N.A. Rezul'taty issledovanii͡a prot͡sessa okislenii͡a zhelezorudnykh okatysheĭ // Stal'. – 2011. – # 9. – S. 9–12.

Текст статтіРозмір
2013-6-10.pdf198.84 КБ

Тематичні розділи журналу

,