Вплив електроосмотичних явищ на час перехідних процесів у амперометричних газових сенсорах

Стаття присвячена 100-річчю з дня народження видатного вченого-електрохіміка, член-кореспондента АН УРСР Л.І. Антропова і продовжує цикл досліджень перехідних процесів у амперометричних сенсорах. Виявлено причини розбіжностей у тривалості перехідних процесів, які при вимірюваннях, розмежованих перервою від кількох хвилин до кількох годин, не дають змоги за величинами часу виходу струмового сигналу на 10 і 50 % від його стаціонарного значення оцінити очікуване значення достовірного сигналу сенсора ще до його стабілізації. Показано, що перебіг електродної реакції викликає тимчасове зростання струмоутворювальної поверхні робочого електрода сенсора, яке нівелюється через кілька хвилин після припинення подачі визначуваного компонента в аналізовану газову суміш. Причиною цього явища є осмотичне накопичення води в зоні струмоутворювальної реакції внаслідок абсорбції її парів із повітря та дифузії з глибини розчину електроліту, що потовщує плівку розчину й спотворює форму його меніска. Протягом часу існування меніска, форма якого спотворена попередньою генерацією струмового сигналу, тривалість перехідного процесу скорочується внаслідок швидшого зарядження поляризаційної ємності робочого електрода більшим за силою струмовим сигналом.

Рік видання: 
2013
Номер: 
6
УДК: 
541.138.2
С. 83–88., Іл. 6. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Лінючева О.В., Букет О.І., Кушмирук А.І. Вплив адсорбції визначуваного компонента на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2009. — № 3. — С. 131—137. Рис. 6. Модель збільшення тривалості перехідного процесу сенсора внаслідок тривалої перерви після попереднього контакту з визначуваним газом: І — повітря; ІІ — газоповітряна суміш
2. Використання електрохімічних модулів для підвищення конкурентноздатності газоаналітичних пристроїв для моніторингу повітряного середовища / О.В. Лінючева, О.В. Косогін, А.І. Кушмирук, О.В. Нагорний // Вопросы химии и хим. технологии. — 2011. — № 4 (2). — С. 20—22.
3. V.P. Chviruk et al., “On the nature of transitim processes in ammetric gas sensor based on solid proton electrolytes”, Electrochimica Acta, vol. 42, no. 20-22, pp. 3155— 3165, 1997.
4. Вплив поляризації допоміжного електрода на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах / О.В. Лінючева, О.І. Букет, О.М. Ващенко, Г.О. Татарченко // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2010. — № 3. — С. 94—99.
5. Антропов Л.І. Теоретична електрохімія. — К.: Либідь, 1993. — 544 с.
6. Массоперенос в амперометрических газовых сенсорах / В.П. Чвирук, О.В. Линючева, В.О. Недашковский, О.И. Букет // Электрохимия. — 2006. — № 1. — С. 80—90.

Список літератури у транслітерації: 

1. Lini͡ucheva O.V., Buket O.I., Kushmyruk A.I. Vplyv adsorbt͡siï vyznachuvanoho komponentu na chas perekhidnykh prot͡sesiv v amperometrychny hazovykh sensorakh // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2009. – # 3. – S. 131–137.
2. Vykorystanni͡a elektrokhimichnykh moduliv dli͡a pidvyshchenni͡a konkurentnozdatnosti hazoanalitychnykh prystroïv dli͡a monitorynhu povitri͡anoho seredovyshcha / O.V. Lini͡ucheva, O.V. Kosohin, A.I. Kushmyruk, O.V. Nahornyĭ // Voprosy khimii i khim. tekhnologii. – 2011. – # 4 (2). – S. 20–22.
3. V.P. Chviruk et al., “On the nature of transitim processes in ammetric gas sensor based on solid proton electrolytes”, Electrochimica Acta, vol. 42, no. 20-22, pp. 3155–3165, 1997.
4. Vplyv poli͡aryzat͡siï dopomiz͡hnoho elektroda na chas perekhidnykh prot͡sesiv v amperometrychnykh hazovykh sensorakh / O.V. Lini͡ucheva, O.I. Buket, O.M. Vashchenko, H.O. Tatarchenko // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2010. – # 3. – S. 94–99.
5. Antropov L.I. Teoretychna elektrokhimii͡a. – K.: Lybid′, 1993. – 544 s.
6. Massoperenos v amperometricheskikh gazovykh sensorakh / V.P. Chviruk, O.V. Lini͡ucheva, V.O. Nedashkovskiĭ, O.I. Buket // Ėlektrokhimii͡a. – 2006. – # 1. – S. 80–90.

Текст статтіРозмір
2013-6-12.pdf1013.61 КБ

Тематичні розділи журналу

,