Отримання компактної міді з карбонатної руди електрохімічним способом

Розглянуто процес електроекстракції міді з розчинів, отриманих вилуговуванням міді з карбонатної руди сульфатною кислотою. Показано, що обробку руди доцільно проводити 10 %-ною кислотою впродовж 30–40 хв при інтенсивному перемішуванні суміші. Здійснено процес електроекстракції міді з концентрованого розчину при ступеневому зниженні густини струму пропорційно до концентрації іонів міді, що зменшується в ході процесу. Виконано порівняння параметрів реального процесу і розрахованого за теоретично отриманими формулами. Встановлено, що прогнозування оптимального режиму електролізу можливо здійснювати за електрохімічними характеристиками, початковою концентрацією металу і геометричними параметрами електрохімічної комірки. Одержано експериментальну залежність напруги на електролізері від концентрації кислоти, іонів міді та густини катодного струму. Виявлено, що основною складовою напруги на електролізері є електрохімічна – різниця потенціалів електродів під струмом. Показано зменшення напруги в часі й розраховано питомі витрати електроенергії при отриманні міді методом електроекстракції.

Рік видання: 
2013
Номер: 
6
УДК: 
621.357.2
С. 103–110., Іл. 5. Табл. 2. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Вольдман Г.И., Зеликман А.И. Теория гидрометаллургических процессов: Учеб. пособие для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Интермет Инжиниринг, 2003. — 464 с.
2. Набойченко С.С., Смирнов В.И. Гидрометаллургия меди. — М.: Металлургия, 1974. — 271 с.
3. Кунтий О.І. Електрохімія і морфологія дисперсних металів. — Львів: Вид-во НУ “ЛП”, 2008. — 208 с.
4. Бобров М.Н. Технология извлечения меди в компактном виде из концентрированных медьсодержащих солевых отходов: Автореф. дис. … канд. техн. наук. — Казань, 2011. — 19 с.
5. Ступеневий гальваностатичний режим електроекстракції міді з сульфатних розчинів вилуговування природної руди / М.І. Донченко, М.В. Бик, О.В. Лінючева, Д.Ю. Ущаповський // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2012 . — № 2. — С. 137—143.
6. Донченко М.И., Срибная О.Г. Структура осадков серебра из азотнокислых растворов // Вестник КПИ. Сер. Хим. машиностроение и технология. — 1982. — Вып. 19. — С. 50—52.
7. Гамбург Ю.Д. Какие формы импульсного тока целесообразно применять на практике // Гальванотехника и обработка поверхности. — 2003. — № 4. — С. 60— 65.
8. Берсирова О.Л. Зависимость размеров блоков электролитического серебра от перенапряжения разряда его комплексных ионов // Доп. НАН України. — 2008. — № 5. — С. 137—140.

Список літератури у транслітерації: 

1. Vol'dman G.I., Zelikman A.I. Teorii͡a gidrometallurgicheskikh prot͡sessov: Ucheb. posobie dli͡a vuzov. – 4-e izd., pererab. i dop. – M.: Intermet Inzhiniring, 2003. – 464 s.
2. Naboĭchenko S.S., Smirnov V.I. Gidrometallurgii͡a medi. – M.: Metallurgii͡a, 1974. – 271 s.
3. Kuntyĭ O.I. Elektrokhimii͡a i morfolohii͡a dyspersnykh metaliv. – L′viv: Vyd-vo NU “LP”, 2008. – 208 s.
4. Bobrov M.N. Tekhnologii͡a izvlechenii͡a medi v kompaktnom vide iz kont͡sentrirovannykh med'soderzhashchikh solevykh otkhodov: Avtoref. dis. … kand. tekhn. nauk. – Kazan', 2011. – 19 s.
5. Stupenevyĭ hal′vanostatychnyĭ rez͡hym elektroekstrakt͡siï midi z sul′fatnykh rozchyniv vyluhovuvanni͡a pryrodnoï rudy / M.I. Donchenko, M.V. Byk, O.V. Lini͡ucheva, D.I͡u. Ushchapovs′kyĭ // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2012 . – # 2. – S. 137–143.
6. Donchenko M.І , Sribnai͡a O.G. Struktura osadkov serebra iz azotnokislykh rastvorov // Vestnik KPI. Ser. Khim. mashinostroenie i tekhnologii͡a. –1982. – Vyp. 19. – S. 50–52.
7. Gamburg I͡U.D. Kakie formy impul'snogo toka t͡selesoobrazno primeni͡at' na praktike // Gal'vanotekhnika i obrabotka poverkhnosti. – 2003. – # 4. – S. 60–65.
8. Bersirova O.L. Zavisimost' razmerov blokov ėlektroliticheskogo serebra ot perenapri͡azhenii͡a razri͡ada ego kompleksnykh ionov // Dopovidi NAN Ukraïny. – 2008. – # 5. – S. 137–140.

Текст статтіРозмір
2013-6-14.pdf689.37 КБ

Тематичні розділи журналу

,