Побудова причинно-наслідкової діаграми для герметизованих електрохімічних пристроїв методом сходження від абстрактного до конкретного

Викладається послідовність дій з побудови узагальненої причинно-наслідкової діаграми для герметизованих електрохімічних пристроїв, якими можуть бути первинні та вторинні хімічні джерела електричної енергії, суперконденсатори, електрохімічні сенсори тощо, виходячи із заданих параметрів пристрою. Діаграма дає можливість наочно представити взаємозв’язок різноманітних факторів, що впливають на параметри електрохімічних пристроїв та їх стабільність під час зберігання й експлуатації. На відміну від загальновідомої причинно-наслідкової діаграми Ісікави, діаграма, описана у статті, побудована не для одного параметра якості виробу, а для виробу в цілому, якість якого характеризується кількома параметрами. Крім того, вона включає можливі причини зміни параметрів електрохімічних пристроїв під час зберігання й експлуатації. Причинно-наслідкова діаграма для виробу може використовуватися як для розробки конструкції та технології електрохімічних пристроїв, так і в управлінні якістю пристроїв під час їх виробництва. Спосіб побудови діаграми в суттєвих рисах збігається з відомим у філософії методом побудови теорії складного об’єкта дослідження – методом сходження від абстрактного до конкретного.

Рік видання: 
2013
Номер: 
6
УДК: 
621.35; 65.012
С. 111–115., Іл. 1. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Згуровский М.З., Панкратова Н.Д. Системный анализ: проблемы, методология, приложения. — К.: Наук. думка, 2005. — С. 81.
2. Налимов В.В., Голикова Т.И. Логические основания планирования эксперимента. — М.: Металлургия, 1981. — С. 120.
3. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем — искусство и наука. — М.: Мир, 1978. — С. 33.
4. Сиро С. Практическое руководство по управлению качеством. — М.: Машиностроение, 1980. — 214 с.
5. Исикава К. Японские методы управления качеством. — М.: Экономика, 1988. — 215 с.
6. Маркс К. Вступ // Маркс К. Економічні рукописи 1857—1861 рр. Ч. 1. // Маркс К., Энгельс Ф. Твори. — 46. — К.: Вид-во політ. літе-ри України, 1982. — С. 17—48.

Список літератури у транслітерації: 

1. Zgurovskiĭ M.Z., Pankratova N.D. Sistemnyĭ analiz: problemy, metodologii͡a, prilozhenii͡a. – K.: Nauk. dumka, 2005. – S. 81.
2. Nalimov V.V., Golikova T.I. Logicheskie osnovanii͡a planirovanii͡a ėksperimenta. – M.: Metallurgii͡a, 1981. – S. 120.
3. Shennon R. Imitat͡sionnoe modelirovanie sistem – iskusstvo i nauka. – M.: Mir, 1978. – S. 33.
4. Siro S. Prakticheskoe rukovodstvo po upravlenii͡u kachestvom. – M.: Mashinostroenie, 1980. – 214 s.
5. Isikava K. I͡Aponskie metody upravlenii͡a kachestvom. – M.: Ėkonomika, 1988. – 215 s.
6. Marks K. Vstup // Marks K. Ekonomichni rukopysy 1857–1861 rr. Ch. 1. // Marks K., Эnhel′s F. Tvory. – 46. – K.: Vyd-vo poli. lite-ry Ukraïny, 1982. – S. 17–48.

Текст статтіРозмір
2013-6-15.pdf210.5 КБ

Тематичні розділи журналу

,