Силове поле при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних сплавів для друкарської техніки

Наведено результати дослідження впливу на складові сил різання при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних матеріалів, створених на базі шліфувальних відходів інструментальних сталей 86Х6НФТ, 4ХМНФС і 5Х3В3МФС для важких умов роботи друкарської техніки. Встановлено закономірності впливу режимних факторів шліфування, типу алмазу, зернистості та матеріалу зв’язки алмазного круга на параметри якості поверхонь оброблення з урахуванням механізму формування складових сил різання на ріжучій кромці алмазного зерна в зоні різання матеріалу. Визначено залежності шорсткості поверхонь оброблення нових високошвидкісних композитних сплавів від режимів процесу алмазного шліфування (швидкості обертання, поздовжньої подачі, швидкості обертання алмазного круга та зернистості алмазних зерен в інструменті). Розроблено рекомендації з виробу алмазних кругів і режимів різання для промисловості, які забезпечують якість поверхонь тертя високошвидкісних підшипників ковзання для друкарської техніки.

Рік видання: 
2013
Номер: 
6
УДК: 
621.002.3:621.89
С. 55–59., Табл. 5. Бібліогр.: 15 назв.
Література: 

1. Підшипниковий композиційний матеріал на основі інструментальної сталі: Пат. України № 60522, МПК С22С33/02 (2006.01) / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок та ін. — Опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.
2. Порошковий антифрикційний матеріал на основі швидкорізальної сталі: Пат. України № 30377, МПК (2006), С22С33/02 / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, В.В. Холявко, Б.П. Зора. — Опубл. 25.02.08, Бюл. № 4.
3. Нові технології фінішного оброблення композиційних підшипників ковзання для жорстких умов експлуатації: Монографія / А.П. Гавриш, О.О. Мельник, Т.А. Роїк та ін. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012. — 196 с.
4. Принципи одержання композиційних зносостійких матеріалів на основі відходів інструментального виробництва / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок та ін. // Междунар. сб. науч. трудов “Прогрессивные технологии и системы машиностроения”. — Донецк: ДонНТУ, 2012. — Вып. 1-2 (43) . — С. 261—265.
5. Вплив абразивного інструменту на шорсткість поверхонь композитних підшипників поліграфічної техніки при тонкому шліфуванні / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк // Технологія і техніка друкарства. — 2012. — № 3. — C. 65—77.
6. Гавриш А.П., Мельничук П.П. Алмазно-абразивна обробка магнітних матеріалів: Монографія. — Житомир: ЖДТУ, 2004. — 552 с.
7. Силове поле при тонкому абразивному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних сплавів для друкарської техніки / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк // Междунар. сб. науч. трудов “Прогрессивные технологии и системы машиностроения”. — Донецк: ДонНТУ, 2013. — Вып. 1-2 (45). — С. 85—90.
8. Аналіз параметрів якості поверхонь підшипників ковзання з композиційних сплавів для друкарських машин при абразивному шліфуванні / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2013. — № 1. — С. 63—67.
9. Вплив складу інструменту і режимів тонкого алмазного шліфування на шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2013. — № 5. — С. 80— 86.
10. Дослідження температур при тонкому абразивному шліфуванні деталей з композитів на основі відходів інструментальних сталей / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк // Вісник Тернопільського нац. ун-ту. — 2013. — № 1. — С. 125—130.
11. Абразивная и алмазная обработка материалов: Справочник / Под. ред. А.Н. Резникова. — М.: Машиностроение, 1977. — 391 с.
12. Маслов Е.Н. Теория шлифования материалов: Учебник. — М.: Машиностроение, 1974. — 320 с.
13. Сверхтвердые материалы. Получение и применение: Монография в 6 т. / Под общ. ред. Н.В. Новикова. — К.: ИСМ им. В.Н. Бакуля, ИПЦ “АЛКОН” НАНУ, 2007. — Т. 6. Алазно-абразивный инструмент в технологиях обработки / Под ред. А.А. Шепелева. — 340 с.
14. Рабочие процессы высоких технологий в машиностроении: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Грабченко. — Харьков: ХГПУ, 1999. — 436 с.
15. Основи теорії різання матеріалів: підручник / М.П. Мазур, Ю.Ю. Внуков, В.Л. Доброскок та ін.; за заг. ред. М.П. Мазура. — Львів: Новий світ, 2010. — 422 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Pidshypnykovyĭ kompozyt͡siĭnyĭ material na osnovi instrumental′noï stali: Pat. Ukraïny # 60522, MPK S22S33/02 (2006.01) / T.A. Roïk, A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok ta in. – Opubl. 25.06.2011, Bi͡ul. # 12.
2. Poroshkovyĭ antyfrykt͡siĭnyĭ material na osnovi shvydkorizal′noï stali: Pat. Ukraïny # 30377, MPK (2006), S22S33/02 / T.A.Roïk, A.P.Havrysh, V.V.Kholi͡avko, B.P. Zora. – Opubl. 25.02.08, Bi͡ul. # 4.
3. Novi tekhnolohiï finishnoho obroblenni͡a kompozyt͡siĭnykh pidshypnykiv kovzanni͡a dli͡a z͡horstkykh umov ekspluatat͡siï: Monohrafii͡a / A.P. Havrysh, O.O. Mel′nyk, T.A. Roïk ta in. – K.: NTUU “KPI”, 2012. – 196 s.
4. Prynt͡sypy oderz͡hanni͡a kompozyt͡siĭnykh znosostiĭkykh materialiv na osnovi vidkhodiv instrumental′noho vyrobnyt͡stva / T.A. Roïk, A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok ta in. // Mezhdunar. sb. nauch. trudov “Progressivnye tekhnologii i sistemy mashinostroenii͡a”. – Donet͡sk: DonNTU, 2012. – Vyp. 1-2 (43). – S. 261–265.
5. Vplyv abrazyvnoho instrumentu na shorstkist′ poverkhon′ kompozytnykh pidshypnykiv polihrafichnoï tekhniky pry tonkomu shlifuvanni / A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok, T.A. Roïk, I͡u.I͡u. Vit͡si͡uk // Tekhnolohii͡a i tekhnika drukarstva. – 2012. – # 3. – S. 65–77.
6. Havrysh A.P., Mel′nychuk P.P. Almazno-abrazyvna obrobka mahnitnykh materialiv: Monohrafii͡a. – Z͡hytomyr: Z͡hDTU, 2004. – 552 s.
7. Sylove pole pry tonkomu abrazyvnomu shlifuvanni detaleĭ terti͡a z novykh kompozyt͡siĭnykh splaviv dli͡a drukars′koï tekhniky / A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok, T.A. Roïk, I͡u.I͡u. Vit͡si͡uk // Mezhdunar. sb. nauch. trudov “Progressivnye tekhnologii i sistemy mashinostroenii͡a”. – Donet͡sk: DonNTU, 2013. – Vyp. 1-2 (45). – S. 85–90.
8. Analiz parametriv i͡akosti poverkhon′ pidshypnykiv kovzanni͡a z kompozyt͡siĭnykh splaviv dli͡a drukars′kykh mashyn pry abrazyvnomu shlifuvanni / A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok, T.A. Roïk, I͡u.I͡u. Vit͡si͡uk // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2013. – # 1. – S. 63–67.
9. Vplyv skladu instrumentu i rez͡hymiv tonkoho almaznoho shlifuvanni͡a na shorstkist′ poverkhon′ kompozytnykh pidshypnykiv kovzanni͡a polihrafichnykh mashyn / A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok, T.A. Roïk, I͡u.I͡u. Vit͡si͡uk // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2013. – # 5. – S. 80–86.
10. Doslidz͡henni͡a temperatur pry tonkomu abrazyvnomu shlifuvanni detaleĭ z kompozytiv na osnovi vidkhodiv instrumental′nykh staleĭ / A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok, T.A. Roïk, I͡u.I͡u. Vit͡si͡uk // Visnyk Ternopil′s′koho nat͡s. un-tu. – 2013. – # 1. – S. 125–130.
11. Abrazivnai͡a i almaznai͡a obrabotka materialov: Spravochnik / Pod. red. A.N. Reznikova. – M.: Mashinostroenie, 1977. – 391 s.
12. Maslov E.N. Teorii͡a shlifovanii͡a materialov: Uchebnik. – M.: Mashinostroenie, 1974. – 320 s.
13. Sverkhtverdye materialy. Poluchenie i primenenie: Monografii͡a v 6 t. / Pod obshch. red. N.V. Novikova. – K.: ISM im. V.N. Bakuli͡a, IPT͡S “ALKON” NANU, 2007. – T. 6. Alazno-abrazivnyĭ instrument v tekhnologii͡akh obrabotki / Pod red. A.A, Shepeleva. – 340 s.
14. Rabochie prot͡sessy vysokikh tekhnologiĭ v mashinostroenii: Ucheb. posobie / Pod red. A.I. Grabchenko. – Khar'kov: KhGPU, 1999. – 436 s.
15. Osnovy teoriï rizanni͡a materialiv: pidruchnyk / M.P. Mazur, I͡u.I͡u. Vnukov, V.L. Dobroskok ta in.; za zah. red. M.P. Mazura. – L′viv: Novyĭ svit, 2010. – 422 s.

Текст статтіРозмір
2013-6-7.pdf199.97 КБ

Тематичні розділи журналу

,