Обґрунтування вибору стабілітронів і режимів електроживлення еталонних установок високої напруги постійного струму

Розглянуто питання вибору стабілітронів для використання в еталонних установках високої напруги постійного струму, розрахунку пульсацій високої напруги за різних режимів роботи таких установок та визначення методів зменшення їх амплітуди. Проаналізовано питання забезпечення стабільного електроживлення еталонної установки залежно від вибору характеристик джерела змінної напруги та схеми перетворення цієї напруги. Виконано дослідження режимів живлення еталонної установки в діапазоні робочих напруг від 1 до 180 кВ. Встановлено, що амплітуда та характер пульсацій напруги можуть впливати на точність масштабного перетворення високої напруги, а коефіцієнт пульсацій ∆п істотно залежить від робочого режиму еталонної установки. Отримані результати показали, що при збільшенні значення опору фільтра відбувається практично пропорційне зменшення амплітуди пульсацій.

Запропоновано заходи щодо зменшення амплітуди пульсацій і підвищення вимог до стабільності окремих елементів еталонних установок.

Рік видання: 
2014
Номер: 
1
УДК: 
621.317.3
Табл. 1. 7
Література: 

1. Аксенов А.И., Нефедов А.В. Отечественные полупроводниковые приборы. — 6-е изд., доп. и испр. — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. — С. 410—446.
2. Іващенко М.М., Єрмолаєв В.А. Аналіз існуючих еталонів електричної напруги змінного струму // Системи управління, навігації та зв’язку. — 2010. — Вип. 4. — С. 104—106.
3. ДСТУ 3863—99. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної напруги постійного струму в діапазоні від 1 до 800 кВ. — К.: Держстандарт України, 1999.
4. Туз Ю.М., Добролюбова М.В., Артюхова Ю.В. Похибки та невизначеність еталону одиниці електричної напруги від 0,001 до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц // Системи обробки інформації. — 2009. — Вип.
5. — С. 112—115. 5. Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике / С.А. Зайцева, А.Н. Толстой и др. — М.: ИЦ “Академия”, 2009. — С. 16—75.
6. Полупроводниковые приборы. Диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры: Справочник / А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев, В.В. Мокряков и др.; под ред. А.В. Голомедова. — М.: Радио и связь, 1988. — С. 264—394.
7. Электротехнический справочник / Под ред. И.И. Алиева. — М.: ИП РадиоСофт, 2010. — С. 173—190.

Список літератури у транслітерації: 

1. Aksenov A.I., Nefedov A.V. Otechestvennye poluprovodnikovye pribory. – 6-e izd., dop. i ispr. – M.: SOLON-PRESS, 2008. – S. 410–446.
2. Ivashchenko M.M., I͡ermolai͡ev V.A. Analiz isnui͡uchykh etaloniv elektrychnoï napruhy zminnoho strumu // Systemy upravlinni͡a, navihat͡siï ta zvi͡azku. – 2010. – Vyp. 4. – S. 104–106.
3. DSTU 3863–99. Derz͡havna povirochna skhema dli͡a zasobiv vymiri͡uvan′ elektrychnoï napruhy postiĭnoho strumu v diapazoni vid 1 do 800 kV. – K.: Derz͡hstandart Ukraïny, 1999.
4. Tuz I͡u.M., Dobroli͡ubova M.V., Arti͡ukhova I͡u.V. Pokhybky ta nevyznachenist′ etalonu odynyt͡si elektrychnoï napruhy vid 0,001 do 1000 V zminnoho strumu v diapazoni chastot vid 10 Ht͡s do 30 MHt͡s // Systemy obrobky informat͡siï. – 2009. – Vyp. 5. – S. 112–115.
5. Metrologii͡a, standartizat͡sii͡a i sertifikat͡sii͡a v ėnergetike / S.A. Zaĭt͡seva, A.N. Tolstoĭ i dr.. – M.: IT͡S “Akademii͡a”, 2009. – S. 16–75.
6. Poluprovodnikovye pribory. Diody vypri͡amitel'nye, stabilitrony, tiristory: Spravochnik / A.B. Gitt͡sevich, A.A. Zaĭt͡sev, V.V. Mokri͡akov i dr.; pod red. A.V. Golomedova. – M.: Radio i svi͡az', 1988. – S. 264–394.
7. Ėlektrotekhnicheskiĭ spravochnik / Pod red. I.I. Alieva. – M.: IP RadioSoft, 2010. – S. 173–190.

Текст статтіРозмір
2014-1-1.pdf307.81 КБ