Особливості течій у внутрішніх каналах шестеренних насосів із зовнішнім евольвентним зачепленням

Наведено результати дослідження шестеренного насоса із зовнішнім зачепленням шестерень з евольвентним профілем зуба, метою якого було отримання картини потоків у камерах всмоктування і нагнітання, а також в області зачеплення шестерень, і вивчення впливу на них робочих параметрів насоса. Картини течії були отримані візуалізацією потоку рідини із застосуванням високошвидкісної відеозйомки процесу роботи насоса з кришкою, виконаною з прозорого матеріалу. В результаті аналізу відеозйомки було виявлено появу каверн у рідині, замкненій у відсіченій порожнині. Розглянуто процес появи кавітаційної бульбашки, її росту і схлопування. Наведено розрахункові залежності, які зв’язують розміри кавітаційних бульбашок і тиск в оточуючій рідині. Визначено зміну розмірів відсіченої порожнини для цього насоса і характер зміни тиску в ній. З використанням π-теореми отримано залежності в безрозмірному вигляді, проведено критеріальний аналіз отриманих результатів, який показав залежність тиску у відсіченій порожнині від низки комплексів, наприклад від відцентрового числа Рейнольдса. Виявлено, що у відсіченій порожнині виникають компресія рідини і кавітація, інтенсивність яких залежить від умов роботи насоса.

Рік видання: 
2014
Номер: 
1
УДК: 
621.6.078
С. 64–70., Іл. 8. Табл. 1. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. M. Eaton et al., “The modelling, prediction, and experimental evaluation of gear pump meshing pressures with particular reference to aero-engine fuel pumps”, J. Systems Control Eng., vol. 220, pp. 365—379, 2006.
2. S. Manco. and N. Nervegna, “Japan Hydraulics and Pneumatics Society. Pressure transients in an external gear hydraulic pump”, in 2nd Int. Symp., Fluid power, 1993, pp. 221—228.
3. J. Stryczek, Koła zębate maszyn hydraulicznych. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 2007, 326 s.
4. Разработка математической модели гидродинамики “запертого” объема в шестеренном насосе / Л.В. Родионов, Г.О. Белов, М.В. Будько и др. // Вестник Самарского гос. аэрокосмического ун-та. — 2009. — № 3. — С. 189—193.
5. Шестеренные насосы с асимметричной линией зацепления шестерен (теория, конструкция и расчет) / Ю.В. Кулешков, М.И. Черновол, О.В. Бевз и др. — Кировоград: КОД, 2009. — 257 с.
6. Кавитация в переработке нефти / О.М. Яхно, А.Д. Коваль, В.И. Пищенко и др. — К.: Світ, 1999. — 260 c.
7. Каминер А.А., Яхно О.М. Гидромеханика в инженерной практике. — К.: Технiка, 1987. — 174 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. M. Eaton et al., “The modelling, prediction, and experimental evaluation of gear pump meshing pressures with particular reference to aero-engine fuel pumps”, J. Systems Control Eng., vol. 220, pp. 365–379, 2006.
2. S. Manco. and N. Nervegna, “Japan Hydraulics and Pneumatics Society. Pressure transients in an external gear hydraulic pump”, in 2nd Int. Symp., Fluid power, 1993, pp. 221–228.
3. J. Stryczek, Koła zębate maszyn hydraulicznych. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 2007, 326 s.
4. Razrabotka matematicheskoĭ modeli gidrodinamiki «zapertogo» ob"ema v shesterennom nasose / L.V. Rodionov, G.O. Belov, M.V. Bud'ko i dr. // Vestnik Samarskogo gos. aėrokosmicheskogo un-ta. – 2009. – # 3. – S. 189–193.
5. Shesterennye nasosy s asimmetrichnoĭ linieĭ zat͡seplenii͡a shesteren (teorii͡a, konstrukt͡sii͡a i raschet) / I͡U.V. Kuleshkov, M.I. Chernovol, O.V. Bevz i dr.– Kirovograd: KOD, 2009. – 257 s.
6. Kavitat͡sii͡a v pererabotke nefti / O.M. I͡Akhno, A.D. Koval', V.I. Pishchenko i dr. – K.: Svit, 1999. – 260 c.
7. Kaminer A.A., I͡Akhno O.M. Gidromekhanika v inzhenernoĭ praktike. – K.: Tekhnika, 1987. – 174 s.

Текст статтіРозмір
2014-1-10.pdf1.09 MБ