Теорія формування поля освітленості на внутрішній поверхні інтегруючої сфери фотометрів для вимірювання світлового потоку світлодіодів

Запропоновано спрощені математичні моделі формування поля освітленості на внутрішній поверхні кульового фотометра для трьох загальноприйнятих схем конструктивного розміщення світлодіода. Моделі засновані на поєднанні методу послідовних відбивань з інтегруванням освітленостей елементарних кілець навколо сегмента, вісесиметрично освітленого світлодіодом. Кожна модель враховує основні конструктивні параметри фотометра, які впливають на рівень освітленості, коефіцієнт відбивання внутрішнього покриття, а також направленість просторової індикатриси випромінювання світлодіода. Порівняльний аналіз розрахунків схем з типовими параметрами демонструє високу інформативність результатів. Показано, що при значенні коефіцієнта відбиття більше 0,98, а також діаметра сфери менше 0,6 м значно збільшується вплив нестабільності цих параметрів на загальну похибку фотометра. При звуженні індикатриси світлодіода сумарна освітленість зменшується при його розміщенні на стінці сфери та зростає при розміщенні в центрі. Результати розрахунків можна використати для вибору оптимальної схеми фотометра за заданих параметрів СД і підбору оптимальних значень параметрів його конструкції.

Рік видання: 
2014
Номер: 
1
УДК: 
528.7:629.78
С. 79–84.
Література: 

1. CIE 127—1997 “Measurement of LEDs”, Int. Commission on Illumination (CIE) Technical Report, 2nd ed., CIE Central Bureau, Vienna, 2007.
2. IES LM—79—08 “Approved Method: Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products”, New York, 2008.
3. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний: ГОСТ Р 54350—2011. — М.: Стандартинформ, 2011.
4. Метрологическое обеспечение нанотехнологий и продукции наноиндустрии: Учеб. пособие / Под ред. В.Н. Крутикова. — М.: Логос, 2011. — 592 с.
5. Кариу Н. Интегрирующая сфера: теоретические основы измерения оптического излучения // Светотехника. — 2011. — № 2. — С. 36—38.
6. Круглов О.В., Кузьмин В.Н., Томский К.А. Измерение светового потока светодиодов // Там же. — 2009. — № 3. — С. 34—36.
7. Міхеєнко Л.А., Тимофєєв О.С. Теорія дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. — № 1. — С. 129—135.

Список літератури у транслітерації: 

1. CIE 127–1997 “Measurement of LEDs”, Int. Commission on Illumination (CIE) Technical Report, 2nd ed., CIE Central Bureau, Vienna, 2007.
2. IES LM–79–08 “Approved Method: Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products”, New York, 2008.
3. Pribory osvetitel'nye. Svetotekhnicheskie trebovanii͡a i metody ispytaniĭ: GOST R 54350–2011. – M.: Standartinform, 2011.
4. Metrologicheskoe obespechenie nanotekhnologiĭ i produkt͡sii nanoindustrii: Ucheb. posobie / pod red. V.N. Krutikova. – M.: Logos, 2011. – 592 s.
5. Kariu N. Integrirui͡ushchai͡a sfera: teoreticheskie osnovy izmerenii͡a opticheskogo izluchenii͡a // Svetotekhnika. – 2011. – # 2. – S. 36–38.
6. Kruglov O.V., Kuz'min V.N., Tomskiĭ K.A. Izmerenie svetovogo potoka svetodiodov // Svetotekhnika. – 2009. – # 3. – S. 34–36.
7. Mikhei͡enko L.A., Tymofi͡ei͡ev O.S. Teorii͡a dyfuznoho vypromini͡uvacha na osnovi intehrui͡uchoï sfery z svitlovypromini͡ui͡uchymy diodamy // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2011. – # 1. – S. 129–135.

Текст статтіРозмір
2014-1-12.pdf386.57 КБ