Метод визначення аметропії та довжини фокусної області ока людини

Обґрунтовано потребу здійснення вимірювань величини обсягу псевдоакомодації (або довжини фокусної області оптичної системи ока) при вживлянні в око штучних звичайних або акомодуючих кришталиків. Вказано на необхідність виявлення впливу аберацій елементів системи вимірювача та діаметра зіниці ока на похибки вимірювань величини аметропії ока й обсягу псевдоакомодації методом, що запропонований авторами. Використаний у роботі метод дослідження – комп’ютерне моделювання оптичної системи вимірювача та аметропічного ока з дифузно-розсіювальною сітківкою. При моделюванні оптичної системи вимірювача використовувалися параксіальні анабераційні або реальні абераційні компоненти. Результати моделювання підтвердили неістотний вплив аберацій реальних компонентів вимірювача на похибки вимірювань наявної в оці аметропії. Довжина фокусної області розраховувалася з використанням RMS спот-діаграм зображення світлової мікроплями на сітківці, сформованої оптичною системою ока у зворотному ході променів. Доведено незначний вплив зворотного ходу променів на похибку вимірювання аметропії ока та визначення обсягу псевдоакомодації. Показано залежність обсягу псевдоакомодації від діаметра зіниці ока, що втратило функцію акомодації.

Рік видання: 
2014
Номер: 
1
УДК: 
535(075)
С. 93–98., Іл. 5. Табл. 2. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. S. Marcos et al., “The depth-of-field of the human eye from objective and subjective measurements”, Vision Res., no. 39, pp. 2039—2049, 1999.
2. D.A. Atchinson et al., “Subjective depth-of-focus of the eye”, Optometry Vision Sci., no. 7, pp. 511—520, 2009.
3. Сергиенко Н.М., Кондратенко Ю.Н., Тутченко Н.Н. Глубина фокуса в псевдофакических глазах // Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology. — 2008. — № 11. — P. 1623—1627.
4. Чиж І.Г. Голембовський О.О. Метод і пристрій для аналізу фокусної області ока людини // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2013. — № 2. — С. 140—146.
5. Чиж І.Г., Голембовський О.О. Варіоптичні лінзи на ефекті електрозмочування // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2012. — Вип. 1. — С. 34—39.
6. Офтальмологічний рефрактометр: Пат. України на корисну модель № 54751 / І.Г. Чиж, О.О. Голембовський, Т.О. Шиша.
7. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. — М.: Наука, 1970. — 856 с.
8. Чиж І.Г. Визначення просторової роздільної здатності і глибини фокусної області оптичної системи ока через радіуси других гаусових моментів від функції розсіювання точки // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2005. — № 1. — С. 77—88.

Список літератури у транслітерації: 

1. S. Marcos et al., “The depth-of-field of the human eye from objective and subjective measurements”, Vision Res., no. 39, pp. 2039–2049, 1999.
2. D.A. Atchinson et al., “Subjective depth-of-focus of the eye”, Optometry Vision Sci., no. 7, pp. 511–520, 2009.
3. Sergienko N.M., Kondratenko I͡U.N., Tutchenko N.N. Glubina fokusa v psevdofakicheskikh glazakh // Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology. – 2008. – # 11. – P. 1623–1627.
4. Chyz͡h I.H. Holembovs′kyĭ O.O. Metod i prystriĭ dli͡a analizu fokusnoï oblasti oka li͡udyny // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2013. – # 2. – S. 140–146.
5. Chyz͡h I.H., Holembovs′kyĭ O.O. Varioptychni linzy na efekti elektrozmochuvanni͡a // Vymiri͡uval′na ta obchysli͡uval′na tekhnika v tekhnolohichnykh prot͡sesakh. – 2012. – Vyp. 1. – S. 34–39.
6. Oftal′molohichnyĭ refraktometr: Pat. Ukraïny na korysnu model′ # 54751 / I.H. Chyz͡h, O.O. Holembovs′kyĭ, T.O. Shysha.
7. Born M., Vol'f Ė. Osnovy optiki. – M.: Nauka, 1970. – 856 s.
8. Chyz͡h I.H. Vyznachenni͡a prostorovoï rozdil′noï zdatnosti i hlybyny fokusnoï oblasti optychnoï systemy oka cherez radiusy druhykh hausovykh momentiv vid funkt͡siï rozsii͡uvanni͡a tochky // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2005. – # 1. – S. 77–88.

Текст статтіРозмір
2014-1-14.pdf270.22 КБ