Новий спосіб визначення симетричних складових трифазної напруги

Автори

Стаття присвячена цифровому визначенню трифазних показників якості електроенергії – коефіцієнта асиметрії по зворотній послідовності, відхилення і коливання напруги основної частоти. Ці показники характеризуються напругою зворотної (НЗП) і прямої (НПП) послідовності основної частоти. Для визначення НЗП, після аналого-цифрового перетворення з підстроюванням частоти виміру миттєвих значень міжфазної напруги, можна скористатися двома лінійними операціями – виділенням міжфазної напруги основної частоти і виділенням вимірюваної послідовності. Традиційний підхід визначення НЗП використовує саме таку послідовність виконання операцій. При цьому вимоги до точності виділення міжфазної напруги основної частоти дуже високі. В отриманих кодах міжфазної напруги домінуючою і неінформативною є НПП основної частоти. Далі за досить складним алгоритмом з багаторозрядними обчисленнями отримують НЗП основної частоти. Тому для визначення НЗП основної частоти пропонується після аналого-цифрового перетворення спочатку послабити домінуючу і неінформативну НПП, використовуючи складання зі зрушенням кодів миттєвих значень міжфазних напруг. При цьому спрощується алгоритм, у 20–50 разів знижуються ви¬моги до точності подальшого виділення напруги основної частоти, практично зникають НПП основної частоти і вищих гармонік, НЗП основної частоти збільшується в 3 рази порівняно з вмістом її у міжфазній напрузі. Далі виділяється НЗП основної частоти. Пропонований спосіб визначення напруги симетричних складових характеризується простотою і підвищеною точністю.

Рік видання: 
2014
Номер: 
1
УДК: 
621.317.789
С. 14–19.
Література: 

1. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения: ГОСТ 13109— 97. — Введ. 01.01.97.
2. Шидловский А.К., Музыченко А.Д. Таблицы симметричных составляющих. — К.: Наук. думка, 1976. — 204 с.
3. Цифровой измеритель несимметрии трехфазной сети: А.с. СССР № 746336 / М.Я. Минц, В.Н. Чинков, О.Г. Гриб. — Опубл. 1980, Бюл. № 25.
4. Измеритель симметричных составляющих трехфазной сети: А.с. СССР № 737882 / В.П. Гапченко, О.Г. Гриб, М.Я. Минц, В.Н. Чинков. — Опубл. 1980, Бюл. № 20.
5. Способ разложения напряжений многофазной цепи на ортогональные составляющие симметричных последовательностей: А.с. СССР № 1117541/ А.К. Шидловский, С.Г. Таранов, В.В. Брайко и др. — Опубл. 1984, Бюл. № 37.
6. Цифровий вимірювач коефіцієнтів несиметрії напруги в промисловій мережі: Пат. України UA № 75929 / Р.В. Петросян. — Опубл. 2006, Бюл. № 6.
7. Тесик Ю.Ф. Применение дифференциального метода к измерению показателей качества электроэнергии // Зб. наук. праць ІЕД НАНУ. — 2005. — № 3. — С. 16—21.
8. Спосіб цифрового виміру симетричних складових напруг трифазної мережі: Пат. України UA № 72534 / А.А. Щерба, К.Л. Серпілін, Д.К. Маков. — Опубл. 2012, Бюл. № 16. Рекомендована Радою

Список літератури у транслітерації: 

1. Normy kachestva ėlektricheskoĭ ėnergii v sistemakh ėlektrosnabzhenii͡a obshchego naznachenii͡a: GOST 13109–97. – Vved. 01.01.97.
2. Shidlovskiĭ A.K., Muzychenko A.D. Tablit͡sy simmetrichnykh sostavli͡ai͡ushchikh. – K.: Nauk. dumka, 1976. – 204 s.
3. T͡Sifrovoĭ izmeritel' nesimmetrii trekhfaznoĭ seti: A.s. SSSR № 746336 / M.I͡A. Mint͡s, V.N. Chinkov, O.G. Grib. – Opubl. 1980, Bi͡ul. # 25.
4. Izmeritel' simmetrichnykh sostavli͡ai͡ushchikh trekhfaznoĭ seti: A.s. SSSR № 737882 / V.P. Gapchenko, O.G. Grib, M.I͡A. Mint͡s, V.N. Chinkov. – Opubl. 1980, Bi͡ul. # 20.
5. Sposob razlozhenii͡a napri͡azheniĭ mnogofaznoĭ t͡sepi na ortogonal'nye sostavli͡ai͡ushchie simmetrichnykh posledovatel'nosteĭ: A.s. SSSR № 1117541/ A.K. Shidlovskiĭ, S.G. Taranov, V.V. Braĭko i dr. – Opubl. 1984, Bi͡ul. # 37.
6. T͡syfrovyĭ vymiri͡uvach koefit͡sii͡entiv nesymetriï napruhy v promysloviĭ merez͡hi: Pat. Ukraïny UA # 75929 / R. V. Petrosi͡an. – Opubl. 2006, Bi͡ul. # 6.
7. Tesik I͡U.F. Primenenie different͡sial'nogo metoda k izmerenii͡u pokazateleĭ kachestva ėlektroėnergii // Zb. nauk. prat͡s′ IED NANU. – 2005. – # 3. – S. 16–21.
8. Sposib t͡syfrovoho vymiru symetrychnykh skladovykh napruh tryfaznoï merez͡hi: Pat. Ukraïny UA #72534 / A. A. Shcherba, K. L. Serpilin, D. K. Makov. – Opubl. 2012, Bi͡ul. # 16.

Текст статтіРозмір
2014-1-2.pdf201.6 КБ