Вибір математичної моделі для встановлення “стандартів” енергоспоживання виробничих об’єктів на основі багатокритеріального підходу

Проаналізовано необхідність удосконалення підходів до контролю ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), що застосовуються на сьогодні в Україні і ґрунтуються на системі нормування питомих витрат палива та енергії. З цією метою показана можливість застосування систем оперативного управління ефективністю використання ПЕР, яка являє собою сукупність так званих систем контролю і планування енергоспоживання. Розглянуто кілька методів математичного моделювання обсягу витрат енергоресурсів, що можуть бути застосовані для встановлення “стандартів” енергоспоживання в системах оперативного контролю ефективності використання палива та енергії. Запропоновано підхід до вибору математичної моделі за низкою кількісних критеріїв їх адекватності з урахуванням додаткових “якісних” критеріїв, які дають змогу брати до уваги інші переваги та недоліки моделей, що розглядаються. Наведено методику визначення числових значень “якісних” критеріїв за допомогою математичного апарату нечіткої логіки. З метою вибору методу моделювання за кількома критеріями одночасно розглянуто можливість застосування методики ранжування критеріїв за “важливістю”, а також методу аналізу середовища функціонування (DEA-аналіз).

Рік видання: 
2014
Номер: 
1
УДК: 
621.311.003.13
С. 20–28., Іл. 2. Табл. 7. Бібліогр.: 14
Література: 

1. Находов В.Ф. Энергосбережение и проблема контроля эффективности энергоиспользования // Промислова електроенергетика та електротехніка Промелектро. — 2007. — № 1.— С. 34—42.
2. Пособие по курсу “Основы целевого энергетического мониторинга”. — М.: ЭНИЗАН, АСЭМ, 1997. — 38 с.
3. Находов В.Ф., Бориченко О.В., Іванько Д.О. Контроль ефективності енерговикористання в системі енергетичного менеджменту // Вісник КНУТД. — 2013. — № 6 (74). — C. 67—77.
4. Стеценко І.В., Бедерак Я.С. Побудова багатофакторних математичних енергоспоживання на хімічному виробництві // Энергетика. Энергосбережение. Энергоаудит. — 2013. — № 7. — С. 41—48.
5. J. Phil, “Getting started with Monitoring & Targeting (M&T)”, Fundamental Ser., no. 7, pp. 29—32, 2004.
6. J. Pooley. (2005). Quick Start Guide to Energy Monitoring & Targeting (M&T) [Online]. Avaliable: http://www. oursouthwest.com/SusBus/susbus9/m&tguide.pdf.
7. Находов В.Ф., Іванько Д.О., Головко А.В. Вибір методів математичного моделювання процесів енергоспоживання в системах оперативного контролю енергоефективності // Енергетика: економіка, технології, екологія. — 2013. — Спецвип. Матеріали аспірантських читань пам’яті А.В. Праховника. — C. 20—27.
8. Дьяконов В.Н. MATLAB 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6® в математике и моделировании. — М.: СОЛОН-Пресс, 2005. — 576 с.
9. Воронцов К.В. Лекции по методам оценивания и выбора моделей. — Режим доступа: http://www.Machi neLearning. ru.
10. Павлов А.Н., Соколов Б.В. Принятие решений в условиях нечеткой информации: Учеб. пособие. — СПб: ГУАП, 2006. — 72 с.
11. Черноруцкий И.Г. Методы принятия решений. — СПб: БХВ-Петербург, 2005. — 416 с.
12. Хафизов Р.Н. Системный анализ, моделирование и оптимизация функционирования систем центрального теплоснабжения в районах крайнего севера: Дис. ... канд. техн. наук. — Самара, 2007. — 170 c.
13. Пищук А.П. Многомерная классификация на основе аналитического метода оценки эффективности сложных систем: Дис. ... канд. техн. наук. — Красноярск, 2003. — 160 c.
14. Бахтин К.В. Оценка и сравнение технической эффективности российских промышленных и торговых компаний. — М.: Рос. эконом. школа, 2009. — 42 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Nakhodov V.F. Ėnergosberezhenie i problema kontroli͡a ėffektivnosti ėnergoispol'zovanii͡a // Promyslova elektroenerhetyka ta elektrotekhnika Promelektro. – 2007. – # 1.– S. 34–42.
2. Posobie po kursu “Osnovy t͡selevogo ėnergeticheskogo monitoringa”. – M.: ĖNIZAN, ASĖM, 1997. – 38 s.
3. Nakhodov V.F., Borychenko O.V., Ivan′ko D.O. Kontrol′ efektyvnosti enerhovykorystanni͡a v systemi enerhetychnoho menedz͡hmentu // Visnyk KNUTD. – 2013. – # 6 (74). – S. 67–77.
4. Stet͡senko I.V., Bederak I͡a.S. Pobudova bahatofaktornykh matematychnykh enerhospoz͡hyvanni͡a na khimichnomu vyrobnyt͡stvi // Ėnergetika. Ėnergosberezhenie. Ėnergoaudit. – 2013. – # 7. – S. 41–48.
5. J. Phil, “Getting started with Monitoring & Targeting (M&T)”, Fundamental Ser., no. 7, pp. 29–32, 2004.
6. J. Pooley. (2005). Quick Start Guide to Energy Monitoring & Targeting (M&T) [Online]. Avaliable: http://www.oursouthwest.com/SusBus/susbus9/m&tguide.pdf.
7. Nakhodov V.F., Ivan′ko D.O., Holovko A.V. Vybir metodiv matematychnoho modeli͡uvanni͡a prot͡sesiv enerhospoz͡hyvanni͡a v systemakh operatyvnoho kontroli͡u enerhoefektyvnosti // Enerhetyka: ekonomika, tekhnolohiï, ekolohii͡a. – 2013. – Spet͡svyp. Materialy aspirants′kykh chytan′ pami͡ati A.V. Prakhovnyka. – S. 20–27.
8. D'i͡akonov V.N. MATLAB 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6® v matematike i modelirovanii. – M.: SOLON-Press, 2005. – 576 s.
9. Voront͡sov K.V. Lekt͡sii po metodam ot͡senivanii͡a i vybora modeleĭ. – Rezhim dostupa: http://www.MachineLearning.ru.
10. Pavlov A.N., Sokolov B.V. Prini͡atie resheniĭ v uslovii͡akh nechetkoĭ informat͡sii: Ucheb. posobie. – SPb: GUAP, 2006. – 72 s.
11. Chernorut͡skiĭ I.G. Metody prini͡atii͡a resheniĭ. – SPb: BKhV-Peterburg, 2005. – 416 s.
12. Khafizov R.N. Sistemnyĭ analiz, modelirovanie i optimizat͡sii͡a funkt͡sionirovanii͡a sistem t͡sentral'nogo teplosnabzhenii͡a v raĭonakh kraĭnego severa: Dis. ... kand. tekhn. nauk. – Samara, 2007. – 170 s.
13. Pishchuk A.P. Mnogomernai͡a klassifikat͡sii͡a na osnove analiticheskogo metoda ot͡senki ėffektivnosti slozhnykh sistem: Dis. ... kand. tekhn. nauk. – Krasnoi͡arsk, 2003. – 160 s.
14. Bakhtin K.V. Ot͡senka i sravnenie tekhnicheskoĭ ėffektivnosti rossiĭskikh promyshlennykh i torgovykh kompaniĭ. – M.: Ros. ėkonom. shkola, 2009. – 42 s.

Текст статтіРозмір
2014-1-3.pdf303.35 КБ