Вплив параметрів устаткування конвертера на собівартість сталі

Досліджено вплив технологічних і людських факторів, удосконалення процесу й організації виробництва на собівартість сталі. До технологічних факторів належать основність шлаку, стійкість футерівки, інтенсивність подачі кисню, зміна частки азоту в металі, чистота дуття, умови шлакоутворення. Отримано статистичну залежність між стій¬кістю футерівки й основністю шлаку. Встановлено, що одними з найважливіших факторів, що впливають на стійкість футерівки, є температура ванни, хімічний склад шлаку, тривалість продувки й простою агрегату. Отримано статистичну залежність впливу середньої кількості повалок конвертера за плавку на стійкість футерівки. В результаті досліджень встановлено, що автоматизована система керування технологічним процесом дає можливість реалізувати основні резерви зниження собівартості конвертерної сталі, що пов’язані з підвищенням частки брухту в металошихті, стійкості футерівки агрегату і виходу корисного, зменшенням витрати матеріалів, удосконаленням технологічного процесу й організації виробництва, що дає змогу скоротити тривалість продувки і плавки в цілому. Наведено показники отримання з першої повалки основних параметрів плавки – вмісту вуглецю і температури ванни, а також одночасного досягнення цих параметрів.

Рік видання: 
2014
Номер: 
1
УДК: 
669.184
P 42–46, Fig 6 Refs 9 titles
Література: 

1. Математические модели и системы управления конвертерной плавкой / В.С. Богушевский, Л.Ф. Литвинов, Н.А. Рюмшин, Н.А. Сорокин. — К.: НПК “Киевский институт автоматики”, 1998. — 304 с.
2. Создание базовой интегральной динамической модели современных конвертерных процессов на основе законов неравновесной термодинамики / Б.Н. Окороков, П.Ю. Шендриков, О.А. Комолова, В.Г. Поздняков // Изв. вузов. Черная металлургия. — 2010. — № 5. — С. 31—36.
3. Бигеев А.М., Байтман В.В. Определение основных параметров кислородно-конвертерного процесса в конце продувки в условиях кислородно-конвертерного цеха ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” // Там же. — 2007. — № 4. — С. 31—34.
4. Основи металургійного виробництва металів і сплавів: Підручник / Д.Ф. Чернега, В.С. Богушевський, Ю.Я. Готвянський та ін.; За ред. Д.Ф. Чернеги, Ю.Я. Готвянського. — К.: Вища школа, 2006. — 503 с.
5. Модель керування конвертерним процесом у системі прийняття рішень / В.С. Богушевський, С.В. Жук, К.О. Сергеєва, М.В. Горбачова // Системні дослідження та інформ. технології. — 2012. — № 4. — С. 35—44.
6. V. Bogushevsky et al., “System for the BOF Process Control”, Adv. Sci. Open Access J., vol. 5, pp. 26—29, 2013.
7. R. Walker and D. Anderson, “Reaction mechanisms in basic oxygen steelmaking. Thermodynamics and kinetics of refining”, Iron and Steel, vol. 45, no. 3, pp. 271—276, 1972.
8. Бойченко Б.М., Охотський В.Б., Харлашин П.С. Конвертерне виробництво сталі (теорія, технологія, якість сталі, конструкція агрегатів, рециркуляція матеріалів і екологія): Підручник. — Дніпропетровськ: РВА “Дніпро-ВАЛ”, 2004. — 454 с.
9. Кобыляков И.И. Методика анализа влияния факторов на формирование экономических показателей работы конвертерного цеха // Изв. вузов. Черная металлургия. — 1987. — № 10. — С. 28—31.

Список літератури у транслітерації: 

1. Matematicheskie modeli i sistemy upravlenii͡a konverternoĭ plavkoĭ / V.S. Bogushevskiĭ, L.F. Litvinov, N.A. Ri͡umshin, N.A. Sorokin. – K.: NPK “Kievskiĭ institut avtomatiki”, 1998. – 304 s.
2. Sozdanie bazovoĭ integral'noĭ dinamicheskoĭ modeli sovremennykh konverternykh prot͡sessov na osnove zakonov neravnovesnoĭ termodinamiki / B.N. Okorokov, P.I͡U. Shendrikov, O.A. Komolova, V.G. Pozdni͡akov // Izv. vuzov. Chernai͡a metallurgii͡a. – 2010. – # 5. – S. 31–36.
3. Bigeev A.M., Baĭtman V.V. Opredelenie osnovnykh parametrov kislorodno-konverternogo prot͡sessa v kont͡se produvki v uslovii͡akh kislorodno-konverternogo t͡sekha OAO “Magnitogorskiĭ metallurgicheskiĭ kombinat” // Tam zhe. – 2007. – # 4. – S. 31–34.
4. Osnovy metalurhiĭnoho vyrobnyt͡stva metaliv i splaviv: Pidruchnyk / D.F.Cherneha, V.S.Bohushevs′kyĭ, I͡u.I͡a. Hotvi͡ans′kyĭ ta in.; Za red. D.F. Chernehy, I͡u.I͡a. Hotvi͡ans′koho. – K.: Vyshcha shkola, 2006. – 503 s.
5. Model′ keruvanni͡a konverternym prot͡sesom u systemi pryĭni͡atti͡a rishen′ / V.S.Bohushevs′kyĭ, S.V.Z͡huk, K.O. Serhei͡eva, M.V. Horbachova // Systemni doslidz͡henni͡a ta inform. tekhnolohiï. – 2012. – # 4. – S. 35–44.
6. V. Bogushevsky et al., “System for the BOF Process Control”, Adv. Sci. Open Access J., vol. 5, pp. 26–29, 2013.
7. R. Walker and D. Anderson, “Reaction mechanisms in basic oxygen steelmaking. Thermodynamics and kinetics of refining”, Iron and Steel, vol. 45, no. 3, pp. 271–276, 1972.
8. Boĭchenko B.M., Okhots′kyĭ V.B., Kharlashyn P.S. Konverterne vyrobnyt͡stvo stali (teorii͡a, tekhnolohii͡a, i͡akist′ stali, konstrukt͡sii͡a ahrehativ, ret͡syrkuli͡at͡sii͡a materialiv i ekolohii͡a): Pidruchnyk . – Dnipropetrovs′k: RVA “Dnipro-VAL”, 2004. – 454 s.
9. Kobyli͡akov I.I. Metodika analiza vlii͡anii͡a faktorov na formirovanie ėkonomicheskikh pokazateleĭ raboty konverternogo t͡sekha // Izv. vuzov. Chernai͡a metallurgii͡a. – 1987. – # 10. – S. 28–31.

Текст статтіРозмір
2014-1-6.pdf239.3 КБ