Миттєві контактні температури при тонкому алмазному шліфуванні деталей із композитних матеріалів на основі відходів інструментальних сталей

Наведено результати експериментальних досліджень миттєвих контактних температур, що утворюються на вершині ріжучої кромки алмазного зерна при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних матеріалів на основі утилізованих і відновлених шліфувальних відходів інструментальних сталей 86Х6НФТ, 5Х3В3МФС і 7ХГ2ВМФ. Досліджено вплив структури алмазного круга та режимів різання на рівень температур. Показано, що тип алмазних зерен, структура інструмента, зернистість і матеріал зв’язки алмазного круга істотно впливають на температурне поле при тонкому шліфуванні поверхонь деталей. Доведено, що для формування високих параметрів якості робочих поверхонь деталей із нових композитів необхідно застосовувати алмазні шліфувальні круги на базі синтетичних алмазів зернистістю 14–20 мкм на еластичній зв’язці. Експериментально показано, що зменшення в 2–2,5 разу зернистості алмазного круга веде до істотного зниження рівня контактних температур. Встановлено, що мінімізувати температурне поле в ріжучій зоні при тонкому алмазному шліфуванні нових композитних сплавів на основі шліфувальних відходів інструментального виробництва можливо застосуванням дрібнозернистих алмазних інструментів.

Рік видання: 
2014
Номер: 
1
УДК: 
21.923.6:621.318.4:621.002.1
С. 54–57.
Література: 

1. Підшипниковий композиційний матеріал на основі інструментальної сталі: Пат. України № 60522, МПК С22С33/02 (2006.01) / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок та ін. — Опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.
2. Підшипниковий композиційний матеріал на основі сталі: Пат. України № 25627, С22С33/ 02 / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, В.В. Холявко, Б.П. Зора. — Опубл. 10.08.07, Бюл. № 12.
3. Антифрикційний композиційний матеріал на основі інструментальної сталі: Пат. України № 102299, С22С33/02 / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, О.А. Гавриш, Ю.Ю. Віцюк. — Опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12,
4. Вплив складу інструменту і режимів тонкого алмазного шліфування на шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк // Наукові Вісті НТУУ “КПІ”. — 2013. —№ 5. — С. 80—86.
5. Ткачев А.Г. Шубин И.Н. Технология машиностроения. — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. — 164 с.
6. M Cocks, “The effect of compressive and smearing forces on the film present in metallic contacts”, Aircraft Production, vol. 2, no. 4, pp. 42—59, 2013.
7. Нові технології фінішного оброблення композиційних підшипників ковзання для жорстких умов експлуатації: Монографія / А.П. Гавриш, О.О. Мельник, Т.А. Роїк та ін. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012. — 196 с.
8. Гавриш А.П., Мельничук П.П. Алмазно-абразивна обробка магнітних матеріалів: Монографія. — Житомир: ЖДТУ, 2003. — 652 с.
9. Основи теорії різання матеріалів: Підручник / М.П. Мазур, Ю.М. Внуков, В.Л. Доброскок та ін.; за заг. ред. М.П. Мазура. — Львів: Новий світ, 2010. — 423 с.
10. Сверхтвердые материалы. Получение и применение: Монография в 6 т. / Под общ. ред. Н.В. Новикова. — К.: ИСМ им. В.Н. Бакуля НАНУ, 2007. — Т.6: Алмазно-абразивный инструмент в технологиях обработки / Под ред. А.А. Шепелева. — 340 с.
11. Лавриненко В.І., Новіков М.В. Надтверді абразивні матеріали в механообробні: Енциклоп. довідник / За заг. ред. акад. НАН України М.В. Новікова. — К.: Вид-во ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України, 2013. — 456 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Pidshypnykovyĭ kompozyt͡siĭnyĭ material na osnovi instrumental′noï stali: Pat. Ukraïny # 60522, MPK S22S33/02 (2006.01) / T.A. Roïk, A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok ta in. – Opubl. 25.06.2011, Bi͡ul. # 12.
2. Pidshypnykovyĭ kompozyt͡siĭnyĭ material na osnovi stali: Pat. Ukraïny # 25627, S22S33/ 02 / T.A. Roïk, A.P. Havrysh, V.V. Kholi͡avko, B.P. Zora. – Opubl. 10.08.07, Bi͡ul. # 12.
3. Antyfrykt͡siĭnyĭ kompozyt͡siĭnyĭ material na osnovi instrumental′noï stali: Pat. Ukraïny # 102299, S22S33/02 / T.A. Roïk, A.P. Havrysh, O.A. Havrysh, I͡u.I͡u. Vit͡si͡uk. – Opubl. 25.06.2013, Bi͡ul. # 12.
4. Vplyv skladu instrumentu i rez͡hymiv tonkoho almaznoho shlifuvanni͡a na shorstkist′ poverkhon′ kompozytnykh pidshypnykiv kovzanni͡a polihrafichnykh mashyn / A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok, T.A. Roïk, I͡u.I͡u. Vit͡si͡uk // Naukovi Visti NTUU “KPI”. – 2013. – # 5. – S. 80–86.
5. Tkachev A.G. Shubin I.N. Tekhnologii͡a mashinostroenii͡a. – Tambov: Izd-vo Tamb. gos. tekhn. un-ta, 2009. – 164 s.
6. M. Cocks, “The effect of compressive and smearing forces on the film present in metallic contacts”, Aircraft Production, vol. 2, no. 4, pp. 42–59, 2013.
7. Novi tekhnolohiï finishnoho obroblenni͡a kompozyt͡siĭnykh pidshypnykiv kovzanni͡a dli͡a z͡horstkykh umov ekspluatat͡siï: Monohrafii͡a / A.P. Havrysh, O.O. Mel′nyk, T.A. Roïk ta in. – K.: NTUU “KPI”, 2012. – 196 s.
8. Havrysh A.P., Mel′nychuk P.P. Almazno-abrazyvna obrobka mahnitnykh materialiv: Monohrafii͡a. – Z͡hytomyr: Z͡hDTU, 2003. – 652 s.
9. Osnovy teoriï rizanni͡a materialiv: Pidruchnyk / M.P. Mazur, I͡u.M. Vnukov, V.L. Dobroskok ta in.; za zah. red. M.P. Mazura. – L′viv: Novyĭ svit, 2010. – 423 s.
10. Sverkhtverdye materialy. Poluchenie i primenenie: Monografii͡a v 6 t. / Pod obshch. red. N.V. Novikova. – K.: ISM im. V.N. Bakuli͡a NANU, 2007. – T. 6: Almazno-abrazivnyĭ instrument v tekhnologii͡akh obrabotki / Pod red. A.A. Shepeleva. – 340 s.
11. Lavrynenko V.I., Novikov M.V. Nadtverdi abrazyvni materialy v mekhanoobrobni: Ent͡syklop. dovidnyk / Za zah. red. akad. NAN Ukraïny M.V. Novikova. – K.: Vyd-vo INM im. V.M. Bakuli͡a NAN Ukraïny, 2013. – 456 s.

Текст статтіРозмір
2014-1-8.pdf171.59 КБ