Визначення механічних властивостей зварних з’єднань, виконаних точковим контактним зварюванням із застосуванням зовнішніх електромагнітних дій

У роботі визначалися механічні властивості з’єднань, отриманих точковим контактним зварюванням із застосуванням зовнішніх електромагнітних дій (ЕМД). Наведено результати досліджень впливу зовнішніх ЕМД на механічні властивості зварних з’єднань з конструкційних і нержавіючих сталей, а також з’єднань із різнорідних матеріалів. Проведено аналіз і запропоновано типи зразків, які доцільно використовувати при статичних випробуваннях точкових з’єднань для мінімізації спотворення експериментальних даних. Наведено результати випробувань на зріз і на відрив зразків різної товщини з конструкційної сталі Ст3, нержавіючої сталі 12Х18Н10 та різнорідних з’єднань із вказаних матеріалів. Визначено тенденції зміни механічних властивостей з’єднань з конструкційних і нержавіючих сталей, а також з’єднань із різнорідних матеріалів різної товщини за різних значень індукцій керуючого магнітного поля. На основі аналізу даних статистичних випробувань визначено діапазон значень величини магнітної індукції, при якому вплив на механічні властивості вказаних зварних з’єднань є максимальним. Застосування зовнішніх ЕМД при точковому контактному зварюванні з оптимальним значенням індукції магнітного поля конструкційних та нержавіючих сталей і з’єднань з різнорідних матеріалів різної товщини дає змогу збільшити руйнівне зусилля на зріз до 10 %, а руйнівне зусилля на відрив – до 50 %.

Рік видання: 
2014
Номер: 
1
УДК: 
621.791.763
С. 58–63., Іл. 5. Табл. 1. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Рижов Р.М., Кузнецов В.Д Магнітне керування якістю зварних з’єднань. — К.: Екотехнологія, 2010. — 287 с.
2. Застосування зовнішніх електромагнітних дій для керування формуванням швів при точковому контактному зварюванні / Р.М. Рижов, В.В. Кочубей, С.М. Назарук та ін. // Технолог. системы. — 2011. — № 3. — С. 90—92.
3. Рыжов Р.Н., Кочубей В.В., Швец В.И. Оценка влияния внешних электромагнитных воздействий на микронеоднородность соединений при точечной контактной сварке // Там же. — 2012. — № 4. — С. 40—42.
4. Попов В.А. Влияние магнитного поля на формирование соединения при контактной точечной сварке // Сварочное производство. — 1992. — № 10. — С. 28—29.
5. Контроль точечной и роликовой электросварки / Б.Д. Орлов, П.Л. Чулошников, В.Б. Верденский, А.Л.Марченко. — М.: Машиностроение, 1973. — 304 с.
6. M. Pouranvari and S.P.H. Marashi, “Failure mode transition in AISI 304 resistance spot welds”, Welding J., vol. 91, pp. 303—309, 2012.

Список літератури у транслітерації: 

1. Ryz͡hov R.M., Kuznet͡sov V.D Mahnitne keruvanni͡a i͡akisti͡u zvarnykh zi͡ednan′. – K.: Ekotekhnolohii͡a, 2010. – 287 s.
2. Zastosuvanni͡a zovnishnikh elektromahnitnykh diĭ dli͡a keruvanni͡a formuvanni͡am shviv pry tochkovomu kontaktnomu zvari͡uvanni / R.M. Ryz͡hov, V.V. Kochubeĭ, S.M. Nazaruk ta in. // Tekhnoloh. systemы. – 2011. – # 3. – S. 90–92.
3. Ryzhov R.N., Kochubeĭ V.V., Shvet͡s V.I. Ot͡senka vlii͡anii͡a vneshnikh ėlektromagnitnykh vozdeĭstviĭ na mikro neodnorodnost' soedineniĭ pri tochechnoĭ kontaktnoĭ svarke // Tam zhe. – 2012. – # 4. – S. 40–42.
4. Popov V.A. Vlii͡anie magnitnogo poli͡a na formirovanie soedinenii͡a pri kontaktnoĭ tochechnoĭ svarke // Svarochnoe proizvodstvo. – 1992. – # 10. – S. 28–29.
5. Kontrol' tochechnoĭ i rolikovoĭ ėlektrosvarki / B.D. Orlov, P.L. Chuloshnikov, V.B. Verdenskiĭ, A.L. Marchenko. – M.: Mashinostroenie, 1973. – 304 s.
6. M. Pouranvari and S.P.H. Marashi, “Failure mode transition in AISI 304 resistance spot welds”, Welding J., vol. 91, pp. 303–309, 2012.

Текст статтіРозмір
2014-1-9.pdf264.07 КБ