Аналіз ефективності рециркуляційної сушарки зерна з тепловим насосом

Наведено результати термодинамічного аналізу традиційних і теплонасосних конвеєрних установок конвективного сушіння зерна. Метою роботи є аналіз впливу рециркуляції на енергетичну ефективність традиційної і теплонасосної сушарок зерна. Розроблена математична модель вказує на енергетичну перевагу теплонасної сушарки над традиційною. Метою розробки моделі є отримання виразів для визначення коефіцієнта використання енергії для двох типів сушарок. Моделювання процесів проводиться для першого періоду сушіння з постійною інтенсивністю видалення вологи із зерна. Розрахунки здійснені для зерна пшениці. Показано вплив рециркуляції на підвищення ефективності роботи сушильних систем. Зроблені висновки щодо ефективності роботи конвеєрних теплонасосних сушарок, а також отримано кількісні характеристики коефіцієнта використання зовнішньої енергії на випаровування вологи. Показано значне підвищення енергетичної ефективності роботи сушарок при використанні як джерела теплоти теплового насоса, ефективність якого істотно зростає при зниженні технологічної температури сушіння.

Рік видання: 
2014
Номер: 
2
УДК: 
621.577
P7–13., Fig. 5Refs.8titles
Література: 

1. Вобликов Е.М. Технология элеваторной промышленности: Учебник. — СПб: Лань, 2010. — 384 с.
2. Малин Н.И. Технология хранения зерна. — М.: КолосС , 2005. — 278 с.
3. Малин Н.И. Энергосберегающая сушка зерна. — К.: КолосС, 2004. — 240 с.
4. Данилов О.Л., Леончик Б.И. Экономия энергии при тепловой сушке. — М.: Энергоатомиздат, 1986. — 136 с.
5. Рей Д. Экономия энергии в промышленности: Справ. пособие для инженерно-технических работников / Пер. с англ. — М.: Энергоиздат, 1983. — 208 с.
6. Янтовский Е.И., Левин Л.А. Промышленные тепловые насосы. — М.: Энергоиздат, 1989. — 128 с.
7. Лыков А.В. Теория сушки. — М.: Энергия, 1968. — 472 с.
8. Безродный М.К., Кутра Д.С. Эффективность применения тепловых насосов в установках сушки древесины: Монография. — К.: НТУУ “КПИ”, 2011. — 240 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Voblikov E.M. Tekhnologii͡a ėlevatornoĭ promyshlennosti: Uchebnik. – SPb: Lan', 2010. – 384 s.
2. Malin N.I. Tekhnologii͡a khranenii͡a zerna. – M.: KolosS , 2005. – 278 s.
3. Malin N.I. Ėnergosberegai͡ushchai͡a sushka zerna. – K.: KolosS, 2004. – 240 s.
4. Danilov O.L., Leonchik B.I. Ėkonomii͡a ėnergii pri teplovoĭ sushke. – M.: Ėnergoatomizdat, 1986. – 136 s.
5. Reĭ D. Ėkonomii͡a ėnergii v promyshlennosti: Sprav. posobie dli͡a inzhenerno-tekhnicheskikh rabotnikov / Per. s angl. – M.: Ėnergoizdat, 1983. – 208 s.
6. I͡Antovskiĭ E.I., Levin L.A. Promyshlennye teplovye nasosy. – M.: Ėnergoizdat, 1989. – 128 s.
7. Lykov A.V. Teorii͡a sushki. – M.: Ėnergii͡a, 1968. – 472 s.
8. Bezrodnyĭ M.K., Kutra D.S. Ėffektivnost' primenenii͡a teplovykh nasosov v ustanovkakh sushki drevesiny: Monografii͡a. – K.: NTUU “KPI”, 2011. – 240 s.

Текст статтіРозмір
2014-2-1.pdf250.11 КБ