Визначення в’язкості пристінного шару у формуючих каналах обладнання для переробки полімерів

Статтю присвячено визначенню властивостей розплаву перероблюва¬ного полімерного матеріалу в пристінному шарі робочих каналів обладнання. В одному з поширених для числового моделювання процесів течії розплавів полімерів програмному комплексі Ansys Fluent є стандартна процедура задання коефіцієнта пристінного тертя, яка передбачає лінійну залежність між в’язкістю в пристінному шарі й коефіцієнтом пристінного тертя, що часто не відповідає дійсності. Проведені експериментальні дослідження залежності в’язкості пристінного шару від коефіцієнта пристінного тертя для трьох типів поліолефінів показали її нелінійний характер, неінваріантний для різних типів полімерів, у деяких випадках з наявністю екстремуму. Встановлено, що вигляд вказаної залежності змінюється зі збільшенням швидкості течії полімеру, проходячи три стадії, що спричиняється пристінними ефектами. Результати проведених досліджень дають змогу більш коректно враховувати граничні умови під час числового моделювання процесів переробки полімерів і отримувати більш точні розрахункові параметри.

Рік видання: 
2014
Номер: 
2
УДК: 
66.03:678.5.029
С. 66–69., Fig. 4. Refs.: 6 titles.
Література: 

1. Кирпиков В.А., Шорин Г.Н. Введение в теорию пограничного слоя: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Гухмана. — М.: МИХМ, 1974. — 287 с.
2. Шиллер Г. Теория пограничного слоя. — М.: Наука, 1969. — 774 с.
3. Сівецький В.І., Сокольський О.Л., Бурла Ю.В. Дослідження процесу екструзійного формування полімерів з урахуванням ефекту пристінного ковзання // Вісник НТУУ “КПІ”. Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. — 2009. — № 1. — С. 17—21.
4. Романченко П. Н. Гидродинамика и тепломассообмен в пограничном слое. — М.: Энергия, 1974. — 235 с.
5. Клаз С.И., Канавец И.Ф. Пристенные эффекты при экструзии термопластов // Пластические массы. — 1966. — № 3. — С. 47—50.
6. ANSYS Fluent Features [Online]. Avaliable: http://www. ansys.com/Products/Simulation+Technology/Fluid+Dynamics/ Fluid+Dynamics+Products/ANSYS+Fluent/Features.

Список літератури у транслітерації: 

1. Kirpikov V.A., Shorin G.N. Vvedenie v teorii͡u pogranichnogo sloi͡a: Ucheb. posobie / Pod red. A.A. Gukhmana. – M.: MIKhM, 1974. – 287 s.
2. Shiller G. Teorii͡a pogranichnogo sloi͡a. – M.: Nauka, 1969. – 774 s.
3. Sivet͡s′kyĭ V.I., Sokol′s′kyĭ O.L., Burla I͡u.V. Doslidz͡henni͡a prot͡sesu ekstruziĭnoho formuvanni͡a polimeriv z urakhuvanni͡am efektu prystinnoho kovzanni͡a // Visnyk NTUU “KPI”. Khimichna inz͡henerii͡a, ekolohii͡a ta resursozberez͡henni͡a. – 2009. – # 1. – S. 17–21.
4. Romanchenko P. N. Gidrodinamika i teplomassoobmen v pogranichnom sloe. – M.: Ėnergii͡a, 1974. – 235 s.
5. Klaz S.I., Kanavet͡s I.F. Pristennye ėffekty pri ėkstruzii termoplasto // Plasticheskie massy. – 1966. – № 3. – S. 47–50.
6. ANSYS Fluent Features [Online]. Avaliable: http://www.ansys.com/Products/Simulation+Technology/Fluid+Dynamics/Fluid+Dynamics+Products/ANSYS+Fluent/Features.

Текст статтіРозмір
2014-2-10.pdf196.04 КБ