Ефективність функціонального розподілення твердого палива в пошаровій системі з рудно-флюсо-паливних композицій

Експериментально досліджено процеси згрудкування і випалення залізорудних котунів з різним розподілом твердого палива в пошаровій системі. З’ясовано вплив функціональ¬ного розподілення твердого палива на міцність при стисканні і ступінь металізації випалених котунів. Міцність на стискання випалених котунів основністю 1,4, що містять підвищену кількість дисперсного палива, змінюється в межах 1,6–2,35 кН/котун і не характеризується високими показниками, хоча і перевищує вимоги держстандарту на 0,2–0,95 кН/котун. Перерозподіл твердого палива характеризується тим, що переважна кількість його мітиться всередині гранул (12 %) і лише 3,3 % – у міжгранульному просторі. В результаті цього істотно підвищується ступінь металізації спеченого матеріалу, зменшується теплове навантаження на реакційний вузол електропечі опору і дещо знижується міцність на стискання випалених котунів. Максимальний ріст ступеня металізації (38,2 %) спостерігається за наявності на їх поверхні захисного шару із суміші негашеного вапна і залізорудного концентрату. Захисна оболонка слугує додатковим бар’єром, який у процесі спікання й охолодження котунів перешкоджає вільному доступу кисню до вуглецю, що міститься всередині гранул, значно зменшуючи інтенсивність реакції окиснення твердого палива. В результаті підвищується ступінь металізації шихтового матеріалу, зменшується витікання розплаву із гранул, що не призводить до сплавлення їх у вигляді шматків великого розміру. Підвищення ступеня металізації випалених котунів супроводжується збільшенням концентрації металевого заліза у вигляді “глобульних частинок” усередині гранул і монооксиду заліза у поверхневому шарі.

Рік видання: 
2014
Номер: 
2
УДК: 
621.745.55
С. 94–98., Іл. 2. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. Сато Г., Машида С., Нуширо К. Производство металлизированного сырья и применение его в доменной плавке // Новости черной металлургии за рубежом. — М.: Черметинформация, 2007. — № 6. — С. 23—33.
2. Дослідження процесу спікання залізорудних котунів з підвищеним вмістом твердого палива / Д.Ф. Чернега, В.М. Нещадим, П.Д. Кудь, Д.В. Іванченко // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2013. — № 2. — С. 124—128.
3. Юсфин Ю.С., Спирин Н.А. Металлургия чугуна и стали. — М.: МИСиС, 2005. — 311 с.
4. Журавлев Ф.М., Лялюк О.В., Бережной Н.Н. Технология термоупрочнения железорудных окатышей с частичной заменой природного газа твердым топливом // Труды Междунар. научно-практич. конф. “Стратегия качества в промышленности и образовании”, 2—9 июня 2006, Варна. — Варна, 2006. — С. 87—89.
5. Юрьев Б.П., Спирин Н.А. Результаты исследования процессов окисления железорудных окатышей // Сталь. — 2011. — № 5. — С. 9—12.
6. Меламуд С.Г., Юрьев Б.П. Исследование кинетики окисления титаномагнетитовых качканарских окатышей // Металлы. — 2000. — № 1. — С. 3—10.
7. Меламуд С.Г., Потанин Ю.Н., Юрьев Б.П. К вопросу о напряженном состоянии в обожженных зональных окатышах // Там же. — 2002. — № 1. — С. 3—9.

Список літератури у транслітерації: 

1. Sato G., Mashida S., Nushiro K. Proizvodstvo metallizirovannogo syr'i͡a i primenenie ego v domennoĭ plavke // Novosti chernoĭ metallurgii za rubezhom. – M.: Chermetinformat͡sii͡a, 2007. – # 6. – S. 23–33.
2. Doslidz͡henni͡a prot͡sesu spikanni͡a zalizorudnykh kotuniv z pidvyshchenym vmistom tverdoho palyva / D.F. Cherneha, V.M. Neshchadym, P.D. Kud′, D.V. Ivanchenko // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2013. – # 2. – S. 124–128.
3. I͡Usfin I͡U.S., Spirin N.A. Metallurgii͡a chuguna i stali. – M.: MISiS, 2005. – 311 s.
4. Zhuravlev F.M., Li͡ali͡uk O.V., Berezhnoĭ N.N. Tekhnologii͡a termouprochnenii͡a zhelezorudnykh okatysheĭ s chastichnoĭ zamenoĭ prirodnogo gaza tverdym toplivom // Trudy Mezhdunar. nauchno-praktich. konf. “Strategii͡a kachestva v promyshlennosti i obrazovanii”, 2–9 ii͡uni͡a 2006, Varna. – Varna, 2006. – S. 87–89.
5. I͡Ur'ev B.P., Spirin N.A. Rezul'taty issledovanii͡a prot͡sessov okislenii͡a zhelezorudnykh okatysheĭ // Stal'. – 2011. – # 5. – S. 9–12.
6. Melamud S.G., I͡Ur'ev B.P. Issledovanie kinetiki okislenii͡a titanomagnetitovykh kachkanarskikh okatysheĭ // Metally. – 2000. – # 1. – S. 3–10.
7. Melamud S.G., Potanin I͡U.N., I͡Ur'ev B.P. K voprosu o napri͡azhennom sostoi͡anii v obozhzhennykh zonal'nykh okatyshakh // Metally. – 2002. – # 1. – S. 3–9.

Текст статтіРозмір
2014-2-14.pdf182.3 КБ