Вплив стадій обробки волокон луб’яних культур на показники мікрокристалічної целюлози

Досліджено процес одержання мікрокристалічної целюлози із волокон недеревної рослинної сировини (льону, конопель, кенафу) з використанням кислотного передгідролізу, лужно-сульфітно-спиртового способу делігніфікації та окиснювально-органосольвентної обробки. Встановлено, що проведення кислотного передгідролізу на першій стадії одержання мікрокристалічної целюлози дає змогу значно зменшити вміст мінеральних речовин (на 62–75 %), частково вихід волокнистого напівфабрикату (на 9–12 %) і вміст залишкового лігніну (на 20–30 %) порівняно з вихідною сировиною. Проведення органосольвентної делігніфікації зменшує до 1 % вміст залишкового лігніну в целюлозах з усіх досліджених волокон. Скорочено кількість стадій технологічного процесу одержання мікрокристалічної целюлози за рахунок об’єднання процесів вибілювання та гідролізу органосольвентної целюлози із волокон луб’яних культур з використанням суміші розчинів оцтової кислоти та пероксиду водню концентрацією 35 і 30 % відповідно. Одержана мікрокристалічна целюлоза із волокон луб’яних рослин відповідає вимогам стандарту і рекомендується для використання на фармацевтичних підприємствах як наповнювач для виготовлення лікарських пігулок.

Рік видання: 
2014
Номер: 
2
УДК: 
661.123
С. 117–120., Табл. 3. 9
Література: 

1. Фенелонов В.Б. Введение в физическую химию формирования супрамолекулярной структуры адсорбентов и катализаторов. — Новосибирск, 2002. — 414 с.
2. Галлиулина Т.Н. Оптимизация состава и технологии таблеток // Фармация. — 2001. — № 6. — С. 23—31.
3. Технология целлюлозно-бумажного производства: в 3 т. / Упоряд. В.Г. Харазов и др. (Сырье и производство полуфабрикатов). — СПб.: Политехника, 2003. — Ч. 2. Производство полуфабрикатов. — 633 с.
4. Примаков С.Ф. Барбаш В.А. Технологія паперу і картону: Навч. посіб. — К.: ЕКМО, 2008. – 424 с.
5. Примаков С. Ф. Барбаш В.А., Черьопкіна Р.І. Виробництво сульфітної та органосольвентної целюлози: Навч. посіб. — К.: ЕКМО, 2009. — 280 с.
6. V. Barbash et al., “Obtaining pulp from corn stalks”, Chemistry & Chemical Technol., no. 1, pp. 83—87, 2012.
7. Барбаш В.А., Трембус И. В. Органосольвентные способы получения волокнистых полуфабрикатов из пшеничной соломы // Энерготехнология и ресурсосбержение. — 2009. — № 1. — С. 37—41.
8. Оболенская А.В., Ельницкая З.П., Леонович А.А. Лабораторные работы по химии древесины и целлюлозы. — М.: Экология, 1991. — С. 320.
9. Целлюлоза микрокристаллическая: ТУ 9199-001-075081092004.

Список літератури у транслітерації: 

1. Fenelonov V.B. Vvedenie v fizicheskui͡u khimii͡u formirovanii͡a supramolekuli͡arnoĭ struktury adsorbentov i katalizatorov. – Novosibirsk, 2002. – 414 s.
2. Galliulina T. N. Optimizat͡sii͡a sostava i tekhnologii tabletok // Farmat͡sii͡a. – 2001. – # 6. – S. 23–31.
3. Tekhnologii͡a t͡selli͡ulozno-bumazhnogo proizvodstva: v 3 t. / Upori͡ad. V.G. Kharazov i dr. (Syr'e i proizvodstvo polufabrikatov). – SPb.: Politekhnika, 2003. – Ch. 2. Proizvodstvo polufabrikatov. – 633 s.
4. Primakov S.F. Barbash V.A. Tekhnologіi͡a paperu і kartonu: Navch. posіb. – K.: EKMO, 2008. – 424 s.
5. Prymakov S. F. Barbash V.A., Cher′opkina R.I. Vyrobnyt͡stvo sul′fitnoï ta orhanosol′ventnoï t͡seli͡ulozy: Navch. posib. – K.: EKMO, 2009. – 280 s.
6. V. Barbash et al., “Obtaining pulp from corn stalks”, Chemistry & Chemical Technol., no. 1, pp. 83–87, 2012.
7. Barbash V.A., Trembus I. V. Organosol'ventnye sposoby poluchenii͡a voloknistykh polufabrikatov iz pshenichnoĭ solomy // Ėnergotekhnologii͡a i resursosberzhenie. – 2009. – # 1. – S. 37–41.
8. Obolenskai͡a A.V., El'nit͡skai͡a Z.P., Leonovich A.A. Laboratornye raboty po khimii drevesiny i t͡selli͡ulozy. – M.: Ėkologii͡a, 1991. – S. 320.
9. T͡Selli͡uloza mikrokristallicheskai͡a: TU 9199-001-07508109-2004.

Текст статтіРозмір
2014-2-18.pdf195.8 КБ