Шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання високошвидкісної поліграфічної техніки при тонкому кубанітовому шліфуванні

Наведено результати дослідження процесів формування шорсткості поверхонь підшипників ковзання високошвидкісної поліграфічної техніки з нових високолегованих композиційних сплавів, які синтезовані з відходів інструментальних сталей і робочі поверхні яких обробляються тонким кубанітовим шліфуванням. Показано, що параметри шорсткості поверхонь підшипників залежать від дії численних технологічних факторів і насамперед від матеріалу зерна шліфувального круга, його зернистості, типу зв’язки інструмента та режимів оброблення: глибини шліфування, швидкості обертання круга та поздовжньої подачі. Розглянуто особливості та специфіку кубанітового шліфування для різних видів обробки – плоского, зовнішнього круглого та внутрішнього круглого шліфування. Сформульовано рекомендації для машинобудівних заводів з вироблення кубанітових шліфувальних кругів і режимів різання, які відповідають вимогам до якості поверхонь оброблення високошвидкісних підшипників ковзання ротаційних друкарських машин.

Рік видання: 
2014
Номер: 
2
УДК: 
621.923.6:621.318.4:621.002.3
P 27–34, Fig.3 Тabl. 6. Refs.16 titles.
Література: 

1. Антифрикційний композиційний матеріал на основі інструментальної сталі: Пат. України № 102299; МПК С22С33/02 / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, О.А. Гавриш та ін. — Опубл. 25.06.2013, Бюл. № 13.
2. Підшипниковий антифрикційний матеріал на основі інструментальної сталі: Пат. України № 60522, МПК С22С 33/02 (2006.01) / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок та ін. — Опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.
3. Роїк Т.А., Гавриш А.П., Гавриш О.А. Сучасні системи технологій заготівельного виробництва в машинобудуванні: Монографія. — К.: ЕКМО, 2010. — 212 с.
4. Новітні технології виробництва стандартизованих виробів: Монографія / О.А. Гавриш, Ю.Ю. Віцюк, Т.А. Роїк та ін. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012. — 204 с.
5. Новітні технології фінішного оброблення композиційних підшипників ковзання для жорстких умов експлуатації: Монографія / А.П. Гавриш, О.О. Мельник, Т.А. Роїк та ін. — К.: НТУУ “КПІ”, 2012. — 196 с.
6. Вплив абразивного інструменту на шорсткість поверхонь композитних підшипників поліграфічної техніки при тонкому шліфуванні / А.П. Гавриш, А.В. Шевчук, Т.А. Роїк та ін. // Технологія і техніка друкарства. — 2013. — № 3. — С. 119—127.
7. Аналіз параметрів якості поверхонь підшипників ковзання з композиційних сплавів для друкарських машин при абразивному шліфуванні / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2013. — № 1. — С. 63—67.
8. Силове поле при тонкому шліфуванні деталей тертя з нових композиційних сплавів для друкарської техніки / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк // Прогрессивные технологии и системы машиностроения: Междунар. сб. науч. трудов. — ДонНУ, 2013. — Вып. 1-2 (45). — С. 85—90.
9. Дослідження температур при тонкому абразивному шліфуванні деталей з композитів на основі відходів інструментальних сталей / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк // Вісник Тернопіль. нац. техн. ун-ту. — 2013. — № 1 (69). — С. 125—130.
10. Гавриш А.П., Мельничук П.П. Алмазно-абразивна обробка магнітних матеріалів: Монографія. — Житомир: ЖДТУ, 2003. — 652 с.
11. Грабченко А.И. Расширение возможностей алмазного шлифования: Монография. — Харьков: Высшая школа, 1985. — 298 с.
12. Маслов Е.Н. Теория шлифования материалов. — М.: Машиностроение, 1974. — 320 с.
13. Ящерицын П.И. Прогрессивная технология финишной обработки деталей. — Мн.: Беларусь, 1989. — 312 с.
14. Рабочие процессы высоких технологий в машиностроении: Учеб. пособие / Под. ред. А.И. Грабченко. — Харьков: ХГПУ, 1999. — 436 с.
15. Сверхтвердые материалы. Получение и применение: Монография в 6 т. / Под общ. ред. Н.В. Новикова. — К.: ИСМ им. В.Н. Бакуля НАНУ, 2007. — Т. 6. Алмазно-абразивный инструмент в технологиях обработки / Под ред. А.А. Шепелева. — 340 с.
16. Основи теорії різання матеріалів: Підручник / М.П. Мазур, Ю.М. Внуков, В.Л. Доброскок та ін.; за заг. ред. М.П. Мазура. — Львів: Новий світ-2000, 2010. — 423 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Antyfrykt͡siĭnyĭ kompozyt͡siĭnyĭ material na osnovi instrumental′noï stali: Pat. Ukraïny # 102299; MPK S22S33/02 / T.A. Roïk, A.P. Havrysh, O.A. Havrysh ta in. – Opubl. 25.06.2013, Bi͡ul. # 13.
2. Pidshypnykovyĭ antyfrykt͡siĭnyĭ material na osnovi instrumental′noï stali: Pat. Ukraïny # 60522, MPK S22S 33/02 (2006.01) / T.A. Roïk, A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok ta in. – Opubl. 25.06.2011, Bi͡ul. # 12.
3. Roïk T.A., Havrysh A.P., Havrysh O.A. Suchasni systemy tekhnolohiĭ zahotivel′noho vyrobnyt͡stva v mashynobuduvanni: Monohrafii͡a. – K.: EKMO, 2010. – 212 s.
4. Novitni tekhnolohiï vyrobnyt͡stva standartyzovanykh vyrobiv: Monohrafii͡a / O.A. Havrysh, I͡u.I͡u. Vit͡si͡uk, T.A. Roïk ta in. – K.: NTUU “KPI”, 2012. – 204 s.
5. Novitni tekhnolohiï finishnoho obroblenni͡a kompozyt͡siĭnykh pidshypnykiv kovzanni͡a dli͡a z͡horstkykh umov ekspluatat͡siï: Monohrafii͡a / A.P. Havrysh, O.O. Mel′nyk, T.A. Roïk ta in. – K.: NTUU “KPI”, 2012. – 196 s.
6. Vplyv abrazyvnoho instrumentu na shorstkist′ poverkhon′ kompozytnykh pidshypnykiv polihrafichnoï tekhniky pry tonkomu shlifuvanni / A.P. Havrysh, A.V. Shevchuk, T.A. Roïk ta in. // Tekhnolohii͡a i tekhnika drukarstva. – 2013. – # 3. – S. 119–127.
7. Analiz parametriv i͡akosti poverkhon′ pidshypnykiv kovzanni͡a z kompozyt͡siĭnykh splaviv dli͡a drukars′kykh mashyn pry abrazyvnomu shlifuvanni / A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok, T.A. Roïk, I͡u.I͡u. Vit͡si͡uk // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2013. – # 1. – S. 63–67.
8. Sylove pole pry tonkomu shlifuvanni detaleĭ terti͡a z novykh kompozyt͡siĭnykh splaviv dli͡a drukars′koï tekhniky / A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok, T.A. Roïk, I͡u.I͡u. Vit͡si͡uk // Prohressyvnыe tekhnolohyy y systemы mashynostroenyi͡a: Mez͡hdun. sb. nauch. trudov. – Donet͡s. nat͡s. tekhn. un-t, 2013. – Vыp. 1-2 (45). – S. 85–90.
9. Doslidz͡henni͡a temperatur pry tonkomu abrazyvnomu shlifuvanni detaleĭ z kompozytiv na osnovi vidkhodiv instrumental′nykh staleĭ / A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok, T.A. Roïk, I͡u.I͡u. Vit͡si͡uk // Visnyk Ternopil′. nat͡s. tekhn. un-tu. – 2013. – # 1 (69). – S. 125–130.
10. Havrysh A.P., Mel′nychuk P.P. Almazno-abrazyvna obrobka mahnitnykh materialiv: Monohrafii͡a. – Z͡hytomyr: Z͡hDTU, 2003. – 652 s.
11. Grabchenko A.I. Rasshirenie vozmozhnosteĭ almaznogo shlifovanii͡a: Monografii͡a. – Khar'kov: Vysshai͡a shkola, 1985. – 298 s.
12. Maslov E.N. Teorii͡a shlifovanii͡a materialov. – M.: Mashinostroenie, 1974. – 320 s.
13. I͡Ashcherit͡syn P.I. Progressivnai͡a tekhnologii͡a finishnoĭ obrabotki detaleĭ. – Mn.: Belarus', 1989. – 312 s.
14. Rabochie prot͡sessy vysokikh tekhnologiĭ v mashinostroenii: Uch. posobie / Pod. red. A.I. Grabchenko. – Khar'kov: KhGPU, 1999. – 436 s.
15. Sverkhtverdye materialy. Poluchenie i primenenie: Monografii͡a v 6 t. / Pod obshch. red. N.V. Novikova. – K.: ISM im. V.N. Bakuli͡a NANU, 2007. – T. 6. Almazno-abrazivnyĭ instrument v tekhnologii͡akh obrabotki / Pod red. A.A. Shepeleva. – 340 s.
16. Osnovy teoriï rizanni͡a materialiv: Pidruchnyk / M.P. Mazur, I͡u.M. Vnukov, V.L. Dobroskok ta in.; za zah. red. M.P. Mazura. – L′viv: Novyĭ svit-2000, 2010. – 423 s.

Текст статтіРозмір
2014-2-4.pdf296.48 КБ