Розрахунок імовірності виконання вимог до діаметра пор у зварних швах

Виведено математичну залежність, яка враховує змінюваність в утворенні пор при зварюванні і дає можливість розрахувати ймовірність виконання вимог до діаметра пор по експериментально знайдених характеристиках статистичного розподілу кількості та діаметра пор на одиничній ділянці зварного шва. При виведенні математичної залежності використані статичні закони розподілу Вейбулла і Пуассона та правило множення ймовірностей. Розрахунком для граничних умов перевірена адекватність теоретично виведеної залежності. Отримана математична залежність дає змогу за обмеженою кількістю експериментальних даних визначати придатність процесів зварювання задовольняти вимоги при випробуваннях на стійкість до утворення пор у процесі розробки зварювальних матеріалів та призначенні параметрів режиму зварювання, при аналізуванні даних про дефектність у зварювальному виробництві, при аналізуванні можливих відмов процесу зварювання і наслідків таких відмов при оцінці технологічних ризиків у зварювальному виробництві.

Рік видання: 
2014
Номер: 
2
УДК: 
621.791.019
P 35–38, Fig.1 Refs.6 titles
Література: 

1. Тараричкін І.О. Статистичні методи забезпечення якості продукції зварювального виробництва: Монографія. — Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. — 336 с.
2. Вероятностный риск-анализ конструкций технических систем / А.М. Лепихин, Н.А. Махутов, В.В. Москвичев, А.П. Черняев. — Новосибирск; Наука, 2003. — 174 с.
3. Волченко В.Н. Статистические методы управления качеством по результатам неразрушающего контроля. — М.: Машиностроение, 1976. — 64 с.
4. Капур К., Ламберсон Л. Надежность и проектирование систем. — М.: Мир, 1980. — 598 с.
5. Прохоренко В.М., Чертов И.М., Гаевский В.О. Научнотехническая проблема автоматизированного контроля качества сварных соединений // Вісник ДДМА. — 2012. — № 3. — С. 236—240.
6. Чвертко Є.П. Прогнозування якості з’єднань при контактному стиковому зварюванні безперервним оплавленням // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2013. — № 2. — С. 119—123.

Список літератури у транслітерації: 

1. Tararychkin I.O. Statystychni metody zabezpechenni͡a i͡akosti produkt͡siï zvari͡uval′noho vyrobnyt͡stva: Monohrafii͡a. – Luhans′k: vyd-vo SNU im. V. Dali͡a, 2002. – 336 s.
2. Veroi͡atnostnyĭ risk-analiz konstrukt͡siĭ tekhnicheskikh sistem / A.M. Lepikhin, N.A. Makhutov, V.V. Moskvichev, A.P. Cherni͡aev. – Novosibirsk; Nauka, 2003. – 174 s.
3. Volchenko V.N. Statisticheskie metody upravlenii͡a kachestvom po rezul'tatam nerazrushai͡ushchego kontroli͡a. – M.: Mashinostroenie, 1976. – 64 s.
4. Kapur K., Lamberson L. Nadezhnost' i proektirovanie sistem. – M.: Mir, 1980. – 598 s.
5. Prokhorenko V.M., Chertov I.M., Gaevskiĭ V.O. Nauchno-tekhnicheskai͡a problema avtomatizirovannogo kontroli͡a kachestva svarnykh soedineniĭ // Visnyk DDMA. – 2012. – # 3. – S. 236–240.
6. Chvertko I͡e.P. Prohnozuvanni͡a i͡akosti zi͡ednan′ pry kontaktnomu stykovomu zvari͡uvanni bezperervnym oplavlenni͡am // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2013. – # 2. – S. 119–123.

Текст статтіРозмір
2014-2-5.pdf187.25 КБ