Удосконалення конструкції сканера лазерних терапевтичних установок

Створено оптимальну конструкцію сканера лазерного променя та методику визначення його параметрів і умов опромінення. Це може бути цікавим для районних, сільських клінік та лікарень, фельдшерсько-акушерських пунктів, де проблематичне застосування й обслуговування складних за конструкцією та з процесорним керуванням пристроїв. На заміну розроблено прості й оригінальні конструкції сканерів лазерного променя із забезпеченням сталого рівня густини енергії в зоні опромінення, які призначені для потреб медичних закладів з невеликими доходами. За розробленою методикою визначаються параметри сканера (приводу, профілю керувального кулачка) та умов опромінення. Створені конструкції дешеві, прості у виготовленні та технологічні при експлуатації і можуть бути використані в процедурах лазерної фізіотерапії на заміну сканерів з програмованими приводами. Вони випробувані в клінічних умовах.

Рік видання: 
2014
Номер: 
2
УДК: 
621.375.826:621
С. 53–61., Іл. 9. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Котляров В.П., Салаваті Хамідреза. Технічне забезпечення процедур лазерної терапії // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2008. — № 3. — С. 96—103.
2. Гримблатов В.М. Современная аппаратура и проблемы низкоинтенсивной лазерной терапии // Применение лазеров в биол. и мед.: Сб. научн. тр. — К.: Техніка, 1996. — С. 123—127.
3. Авт. свид. № 1494281 С21d. Установка для лазерной терапии / В.П. Котляров, Д.В. Котляров, В.С. Коваленко, 1998.
4. Авт. свид. № 1480181 С21d 08/23. Лазерная терапевтическая установка / В.П. Котляров, Д.В. Котляров, В.С. Коваленко, 1989.
5. Прохончук А.А., Жижина Н.А. Лазеры в клинической медицине. Руководство для врачей / Под ред. С.Д. Плетнева. — М.: Медицина, 1996. — 354 с.
6. Патент України № 67755 МКІ3 А61N 5/067. Установка для лазерної терапії / О.М. Оніщенко, В.П. Котляров. — Опуб. 12.03.2012, Бюл. № 5.

Список літератури у транслітерації: 

1. Kotli͡arov V.P., Salavati Khamidreza. Tekhnichne zabezpechenni͡a prot͡sedur lazernoï terapiï // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2008. – # 3. – S. 96–103.
2. Hrymblatov V.M. Sovremennai͡a apparatura y problemы nyzkoyntensyvnoĭ lazernoĭ terapyy // Prymenenye lazerov v byol. y med.: Sb. nauchn. tr. – K.: Tekhnika, 1996. – S. 123–127.
3. Avt. svid. # 1494281 S21d. Ustanovka dli͡a lazernoĭ terapii / V.P. Kotli͡arov, D.V. Kotli͡arov, V.S. Kovalenko, 1998.
4. Avt. svid. # 1480181 S21d 08/23. Lazernai͡a terapevticheskai͡a ustanovka / V.P. Kotli͡arov, D.V. Kotli͡arov, V.S. Kovalenko, 1989.
5. Prokhonchuk A.A., Zhizhina N.A. Lazery v klinicheskoĭ medit͡sine. Rukovodstvo dli͡a vracheĭ / Pod red. S.D. Pletneva. – M.: Medit͡sina, 1996. – 354 s.
6. Patent Ukraïny # 67755 MKI3 A61N 5/067. Ustanovka dli͡a lazernoï terapiï / O.M. Onishchenko, V.P. Kotli͡arov. – Opub. 12.03.2012, Bi͡ul. # 5.

Текст статтіРозмір
2014-2-8.pdf650.38 КБ